COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Wiadomości

Dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych, kierownik największego z grantów przyznanych przez MNiSW [fot. Andrzej Romański]

Dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych, kierownik największego z grantów przyznanych przez MNiSW

fot. Andrzej Romański

Miliony dla humanistów

2016-02-11

Granty o wartości ponad 2 milionów złotych zdobyli humaniści z UMK w ramach kolejnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: "Rozwoju" i "Umiędzynarodowienia".

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów - "Tradycja", "Rozwój" i "Umiędzynarodowienie". Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

Moduł "Rozwój" złożony był z dwóch konkursów: 2.a i 2.b. W pierwszym z nich sfinansowane zostaną m.in. innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury. Na UMK realizowane będą:

  • kierowany przez dra hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych grant "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" o wartości 1 196 250 zł. Badania obejmują kompleksową analizę roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz muzeów publicznych i prywatnych, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych. Na potrzeby projektu stworzony zostanie partycypacyjny portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, który pełnić będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne (crowdsourcing, social media). Ogólnodostępny charakter portalu zgodny będzie z ideą otwartej nauki i kultury. Projekt nastawiony jest na działanie długofalowe i rozwojowe. Stanowi pierwszy etap badań nad muzealnictwem polskim, w założeniach obejmującym także okres międzywojenny, lata PRL-u i czasy współczesne.
  • kierowany przez dra Łukasz Afeltowicza z Wydziału Humanistycznego projekt "Wyłaniające się i powracające choroby zakaźne w Polsce w perspektywie humanistycznej: studium dyskursu publicznego oraz świadomości potocznej" na kwotę 189 562 zł. Głównym celem projektu jest socjologiczna analiza sposobu funkcjonowania epidemiologicznej koncepcji nowych, wyłaniających się i powracających chorób zakaźnych (np. świńska i ptasia grypa, SARS, ang. emerging and re-emerging infectious diseases, EID) w kulturze polskiej na przestrzeni lat 2001-2015 oraz reakcji na zjawisko pandemii.

Drugi konkurs - "Rozwój" 2.b - skierowany był do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne, łączące badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Na UMK grant zrealizuje:

  • dr hab. Marcin Wiewióra z Wydziału Nauk Historycznych kierownik grantu "Castra Terrae Culmensis - na rubieży chrześcijańskiego świata. Interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologicznoarchitektonicznych, historycznych i przyrodniczych", na kwotę 696 825. Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych oraz nieinwazyjnych zamków krzyżackich na ziemi chełmińskiej oraz naukowe opracowanie wyników badań i ich upowszechnienie. Realizowany będzie również program, którego celem będzie weryfikacja dotychczasowych źródeł historycznych dotyczących wszystkich obiektów; obok badań archeologicznych istotne znaczenie bedą mieć szczegółowe analizy obejmujące archeozoologię, geomorfologię, dendrochronologię, rekonstrukcję kultury materialnej (analizy ceramologiczne, przedmiotów szklanych itp.) oraz prace konserwatorskie zmierzające nie tylko do zabezpieczenia pozyskanych podczas badań źródeł materialnych, ale również rekonstrukcji niektórych zabytków.

Ponadto w konkursie "Umiędzynarodowienie" 3.a, który daje możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii, zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycji klasycznych w polskiej humanistyce, zrealizowane zostaną na Wydziale Humanistycznym następujące pozycje:

  • Anglojęzyczne tłumaczenie i wydanie książki Tomasza Jarmużka "Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa" (44 688 zł)
  • Tłumaczenie, wydanie i dystrybucja monografii Andrzeja Pietruszczaka "Metamereologia", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000 (42 925 zł)
  • Tłumaczenie oraz publikacja rozprawy Radosława Sojaka "Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa" w języku angielskim (43 304 zł).

Warto przypomnieć, że w konkursie "Tradycja" w ramach NPRH nagrodzony został projekt dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK, która otrzymała dotację w wysokości 304 437 zł na przygotowanie Słownika polskiej bajki ludowej.