Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Nominacje profesorskie

2016-01-26

Dwoje naukowców z UMK odebrało nominacje profesorskie z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy: prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych (na zdjęciu w środku) oraz prof. Wanda Roman z Wydziału Nauk Historycznych .

Nominację profesorską otrzymał także prof. Ireneusz Grabowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (na zdjęciu po lewej), który akt odbierze w innym terminie.

Uroczystość odbyła się 26 stycznia w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 65. nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Prof. dr hab. Jacek Knopek - politolog; profesor na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie. Głównym obszarem zainteresowań badawczych autora są stosunki międzynarodowe, systemy polityczne, przemiany społeczne i cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne oraz polityka regionalna. Ważniejsze książki: "Polacy w Grecji. Historia i współczesność" (Bydgoszcz 1997); "W Europie przemian, konfliktów i kompromisów" (Bydgoszcz 1998); "Współczesne systemy polityczne w wypisach" (Bydgoszcz 2001); "Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku" (Bydgoszcz 2001); "Stosunki Polski z krajami Afryki Zachodniej. Historia i współczesność" (Bydgoszcz 2008); "Monografia powiatu chojnickiego" (Chojnice 2008-2013, t. 1-4); "Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie" (Toruń 2013). Artykuły naukowe ogłaszał drukiem m.in. w "Athenaeum", "Dziejach Najnowszych", "Polish Political Science Yearbook", "Politei", "Polityce Społecznej", "Przeglądzie Humanistycznym", "Przeglądzie Orientalistycznym", "Przeglądzie Politologicznym", "Przeglądzie Polonijnym", "Przeglądzie Religioznawczym", "Studiach Europejskich", "Studiach Polonijnych" czy "Wrocławskich Studiach Politologicznych".

Redaktor naukowy bądź członek redakcji kilku czasopism: "Zeszyty Chojnickie", popularnonaukowy periodyk poświęcony dziejom ziemi chojnickiej - członek kolegium redakcyjnego, redaktor naczelny od 1997 r.; "Biblioteka Chojnicka", popularnonaukowa seria wydawnicza poświęcona dziejom ziemi chojnickiej, redaktor naczelny od 2004 r.; Świat Idei i Polityki", czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Nauk Politycznych AB, członek kolegium redakcyjnego 2001-2004; "Szkice Człuchowskie", popularnonaukowy periodyk poświęcony dziejom ziemi człuchowskiej, członek kolegium redakcyjnego od 2001 r.; "Athenaeum", naukowy periodyk poświęcony naukom politycznym i stosunkom międzynarodowym, członek Rady Naukowej 2004-2006; "Rocznik Polonii", naukowy periodyk poświęcony kwestiom narodowościowym, etnicznym i polonijnym, członek kolegium redakcyjnego, redaktor naczelny od 2004 r.; "Politikos mokslų almanachas/Almanack of Policy Studies" (Litwa, Wilno), czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Witolda w Wilnie, członek Komitetu Redakcyjnego od 2008 r.; "Acta Pomerania", naukowy periodyk Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej "Pomerania", redaktor naczelny 2008-2009; "The Copernicus Journal of Political Studies", periodyk naukowy wydawany przez Wyd. Adam Marszałek z siedzibą w Toruniu, członek Komitetu Naukowego od 2012 r.

Członek kilku towarzystw i stowarzyszeń społeczno-naukowych: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział w Chojnicach, członkostwo od 1987 r.; Światowa Rada Badań nad Polonią, członkostwo od 1999 r.; członek Rady Naukowej od 2002 r.; Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, członkostwo od 1999 r.; prezes towarzystwa na kadencję 2000-2002; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, oddział w Bydgoszczy, członkostwo od 1999 r., sekretarz oddziału bydgoskiego na kadencję 2002-2004; oddział w Toruniu, członkostwo od 2005 r., prezes oddziału od 2009 r.; Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN, członek na kadencję 2007-2011; Instytut im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego w Lesznie, członek Komitetu Naukowego Wydawnictw Instytutu od 2008 r.


Prof. dr hab. Wanda Krystyna Roman urodziła się 5 sierpnia 1957 roku w Warszawie. W latach 1976-1980 studiowała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku historycznym specjalność archiwalna. W 1980 roku obroniła pracę magisterską pt. "Słonim w II połowie XVII wieku", przygotowaną pod kierunkiem doc. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w Wojskowym Instytucie Historycznym, a następnie w Centralnym Archiwum Wojskowym w dziale naukowego opracowania akt Wojska Polskiego na stanowisku asystenta naukowo-badawczego, a następnie adiunkta. 3 października 1997 roku obroniła pracę doktorską w Wojskowym Instytucie Historycznym Akademii Obrony Narodowej pt. "Dzieje Centralnego Archiwum Wojskowego 1945-1989", której promotorem był prof. dr hab. Tadeusz Panecki. Od października 1999 roku do września 2006 roku była zatrudniona w Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku adiunkta, a następnie profesora akademickiego organizując specjalność archiwalnej w Instytucie Historii i kierując Zakładem Archiwistyki.

Rozprawa habilitacyjna pt. "Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939-czerwiec 1941" została przedstawiona na kolokwium przed Radą Naukową Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 26 kwietnia 2004 roku decyzja Rady Naukowej o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego została zatwierdzona przez Centralną Komisję Do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.

Od semestru letniego roku akademickiego 2005/2006 rozpoczęła prowadzenie zajęć na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na specjalności zarządzanie dokumentacją na kierunku historia, a następnie na unikatowym kierunku studiów - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Od 1 października 2006 roku została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako pracownik Zakładu Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej w Instytucie Historii i Archiwistyki, a w kwietniu 2015 r. - została kierownikiem tego zakładu. Obecnie, w ramach obowiązków dydaktycznych na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, nas studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych prowadzi wykłady, konwersatoria i ćwiczenia z informacji naukowej, informacji archiwalnej, zarządzania informacją oraz seminaria magisterskie i licencjackie. Dotychczas wypromowała 1 doktora, 61 magistrów i 94 licencjatów. W dorobku naukowo-badawczym W. K. Roman obejmującym ponad 250 pozycji, jest 18 książek (7 samodzielnych), ponad 130 artykułów naukowych, 30 recenzji i artykułów popularnonaukowych. Jej zainteresowania badawcze są rozległe i obejmują problematykę archiwów wojskowych, archiwów polskich za granicą, historię, historiografię i biografistykę wojskową w tym internowania Polaków w latach II wojny światowej, konspirację polską na wschodnich ziemiach II RP; edycje źródeł historycznych, warsztatu naukowy archiwisty i historyka, a w ostatnich latach wkraczają na obszary innych dziedzin - nauki o informacji, organizacji i zarządzania, kulturoznawstwa - w powiązaniu z zagadnieniami archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Najważniejsze publikacje to: "Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998. Tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego" (Toruń 1999 i nast.), "Księga Cmentarza Wojennego w Starobielsku" (współredakcja i autorstwo ok. 1500 biogramów, Warszawa 2003), "Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika" (Toruń 2001, uhonorowana w 2002 roku nagrodą Redakcji Historycznej "Polityki" w dziedzinie wydawnictw źródłowych; "Praca doktorska na kierunkach historycznych. Przewodnik metodyczny" (Toruń 2006, wspólnie z B. Miśkiewiczem i M. Szczurowskim); "Podstawy zarządzania informacją" (Toruń 2012, uhonorowana Indywidualną Nagrodą II Stopnia Rektora UMK w r. 2013); "Współczesna kultura dokumentacyjna" (Toruń 2013). Bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych w kraju i za granicą, dotychczas uczestniczyła w 82 takich spotkaniach.

Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia otrzymane za osiągnięcia w pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowej: dwukrotnie nagroda II stopnia i raz I stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; Wyróżnienie Rektora UMK; brązowy, srebrny i złoty medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"; brązowy i srebrny medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju"; odznaka "Kustosz Miejsc Pamięci Narodowej", odznaka "Zasłużony Dla Archiwistyki Wojskowej", brązowy medal "Za Długoletnią Służbę".


Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski jest fizykiem teoretykiem i chemikiem kwantowym. Pracuje w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK. Studia na kierunku fizyka, specjalność fizyka komputerów ukończył w 1991 r., doktorat obronił w 1999 r., habilitację w 2009 r. z fizyki teoretycznej.

W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem metod opartych na mechanice kwantowej, pozwalających na opis struktury elektronowej i na obliczanie własności atomów i cząsteczek. Rozwijane przez niego metody wykorzystywane są w chemii obliczeniowej, fizyce ciała stałego, biofizyce, astrofizyce, nanoinżynierii i komputerowym projektowaniu leków. Zajmuje się także problemami bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych elektronicznych oraz informatycznych systemów zarządzania. Przez kilka lat był zastępcą dyrektora Instytutu Fizyki ds. naukowych a obecnie jest dyrektorem Instytutu Fizyki UMK. Był i jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi ds. programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, Infrastruktury Informatycznej nauki i inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Każdą wolna chwilę spędza żeglując, chodząc po górach (także tych najwyższych) i jeżdżąc na rowerze.

Galeria zdjęć

 [fot. Andrzej Romański]  [fot. Andrzej Romański]  [fot. Andrzej Romański]