Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Historyczne nominacje

2015-01-23

Dwóch historyków z UMK: prof. Mirosław Golon i prof. Jan Wroniszewski odebrało nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP.

Uroczystość odbyła się 21 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Więcej szczegółów

Profesor nauk humanistycznych Mirosław Golon (po prawej) urodził się w 1964 r. w Olsztynie. W 1989 r. ukończył studia w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, na kierunku historia (specjalność nauczycielska). Stopień naukowy doktora uzyskał w 1999 r., a doktora habilitowanego w 2007 r. Badania naukowe skoncentrował w znacznej mierze na problematyce stosunków polsko-radzieckich oraz historii miast w okresie Polski Ludowej. W ramach tej pierwszej, badał m.in. kwestie konsekwencji polityki radzieckich władz wojskowych i policyjnych wobec ziem polskich po 1944 r., powstania i działalności Kominformu, studiów polskiej młodzieży w ZSRR w okresie stalinowskim, represji władz radzieckich wobec polskiej konspiracji niepodległościowej, funkcjonowania Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce oraz polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych i konsularnych. W wypadku historii miast, dominują kwestie historii politycznej i gospodarczej tych ośrodków po 1945 r. W jednej z książek uwzględniono też bardzo szeroko zagadnienie historii gmin wiejskich. W dorobku naukowym za lata 1993-2014 ma ponad 130 pozycji, m.in. publikowaną rozprawę doktorską: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947 (Toruń 2001) oraz wydawane w latach 2004-2012 monografie: Wąbrzeźna (w latach 1945-1990), Chełmży (1945-1983); Nieszawy (1945-1990), Kwidzyna (1945-1957), Golubia-Dobrzynia (1945-1962), gminy Wąbrzeźno (1945-1990); Elbląga (1945-1975), Nidzicy (1945-1990) i Lidzbarka Warmińskiego (1945-1975). Także szereg szkiców poświęconych różnym aspektom powojennych dziejów Bydgoszczy i Torunia. Wziął udział w ponad 70 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prof. Golon jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym pełnił m.in. funkcje sekretarza Oddziału. Od początku lat dziewięćdziesiątych współpracował z ówczesną Fundacją Archiwum Pomorskie Armii Krajowej (dziś Fundacja Generał Zawackiej). Obecnie jest członkiem Rady Fundacji. Był także członkiem Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Toruniu. Od grudnia 2006 r. jest dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (obejmuje on swoim zasięgiem także województwo kujawsko-pomorskie z Delegaturą w Bydgoszczy). Prof. Golon był promotorem 31 prac licencjackich, 42 magisterskich oraz dwóch doktoratów, z których jeden (biografia gen. Elżbiety Zawackiej autorstwa dr Katarzyny Minczykowskiej-Targowskiej) ukazał się już drukiem, a drugi jest w druku (Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i III Rzeczypospolitej autorstwa dr Dominiki Czarneckiej, ukaże się w maju 2015 r.). Był też recenzentem 13 doktoratów oraz w pięciu przewodach habilitacyjnych. Przygotował także prawie trzydzieści recenzji wydawniczych. Współpracował z czasopismami naukowymi, m.in. "Czasy Nowożytne" (pełnił m.in. funkcję sekretarza) oraz "Zapiski Historyczne" (aktualnie: członek komitetu redakcyjnego). W działalności organizacyjnej w ramach UMK przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza komisji rekrutacyjnej dla kierunku historia, a w 1998 r. sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2001-2003 był kierownikiem Podyplomowego Studium Polityki i Edukacji Regionalnej prowadzonego na Wydziale Nauk Historycznych. W latach 2002-2005 był pełnomocnikiem prorektora ds. studentów. Prowadził m.in. współpracę ze studenckimi kołami naukowymi i samorządem. W latach 2002-2008 zasiadał w Senacie UMK. W 2010 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor nauk humanistycznych Jan Wroniszewski urodził się w 1956 r. w Łodzi. Przez całą karierę naukową jest związany z UMK w Toruniu: w 1980 r. ukończył historię, w 1990 r. uzyskał doktorat (rozprawa pt. "Ród Rawiczów"); w 2002 r. habilitował się (rozprawa pt. "Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze"). Zainteresowania badawcze prof. Wroniszewskiego koncentrują się wokół studiów nad rycerstwem średniowiecznym, genealogii, heraldyki, epigrafiki etc. Prowadzi zajęcia z: Wybranych nauk pomocniczych historii średniowiecznej i nowożytnej; Historii społecznej Polski w średniowieczu; Paleografii łacińskiej; Nauk pomocniczych historii. Najważniejsze publikacje prof. Wroniszewskiego to książki: Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, Toruń 1992; Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń 1994; Corpus Inscriptorum Poloniae, t. 9: Województwo olsztyńskie, z. I: Lubawa i okolice, Toruń 1995 (współautor); Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań 2001. Prof. Wroniszewski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Na UMK pracuje od 1982 r. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii.