Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Władze Rektorskie

JM Rektor i Prorektorzy

JM Rektor
Prorektorzy:


JM Rektor Prof. dr hab. Andrzej Sokala

JM REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 654-29-51
e-mail: rektor@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

środa: 12:00 – 14:00
czwartek: 12:00 – 14:00

 1. Kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Wyznacza zakresy działania prorektorów i innych funkcji kierowniczych na Uniwersytecie.
 3. Prowadzi we współpracy z Kwestorem gospodarkę finansową Uniwersytetu.
 4. Kształtuje zasady polityki kadrowej.
 5. Nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi na stanowiskach inżynieryjno-technicznych i bibliotecznych.
 6. Nadzoruje sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich.
 7. Nadzoruje proces oceny nauczycieli akademickich.
 8. Nadzoruje przekazywanie danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.
 9. Nadzoruje działalność wydziałów i szkół doktorskich.
 10. Kształtuje zasady współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 11. Kształtuje politykę inwestycyjną na Uniwersytecie.
 12. Zatwierdza preliminarze studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych.
 13. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Międzyuczelnianym Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Centrum Badań Kopernikańskich, Centrum Badań Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL.
 14. Nadzoruje realizację strategii HR Excellence in Research na Uniwersytecie.
 15. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Kanclerza, Kwestora, Biura Rektora, Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Działu Spraw Pracowniczych (w zakresie nauczycieli akademickich oraz pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy), Zespołu Prasowego, Zespołu Radców Prawnych, Zespołu BHP i Ochrony Ppoż., Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielnego Stanowiska - Inspektora Ochrony Danych, Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Samodzielnego Stanowiska ds. Systemów POL-on i USOS, Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR nauczycieli akademickich).


Prof. dr hab. Wojciech Wysota

Prorektor ds. Nauki - Pierwszy Zastępca Rektora

prof. dr hab. Wojciech Wysota

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-42-28
e-mail: prorektor-Wysota@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: 10:00 – 12:00
czwartek: 10:00 – 12:00

środa (Bydgoszcz): 10:00 – 12:00

 1. Inicjuje i nadzoruje realizację przyjętych na Uniwersytecie kierunków działalności naukowej, badawczej i artystycznej.
 2. Koordynuje procesy rozwoju i zarządzania badaniami naukowymi prowadzonymi na Uniwersytecie.
 3. Inicjuje i nadzoruje współpracę krajową Uniwersytetu w zakresie badań naukowych.
 4. Sprawuje nadzór nad projektami badawczymi, w szczególności realizowanymi ze środków programów ramowych Unii Europejskiej.
 5. Nadzoruje proces kształcenia oraz współpracę zagraniczną doktorantów w szkołach doktorskich oraz działalność szkół doktorskich.
 6. Nadzoruje sprawy związane z przyznawaniem nagród Rektora i Ministra Edukacji i Nauki.
 7. Nadzoruje i koordynuje realizację programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie.
 8. Koordynuje i nadzoruje współpracę międzynarodową, w szczególności w zakresie badań naukowych.
 9. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Centrum Badań Zmian Klimatu, Centrum Naukowym Ratzingerianum, Uniwersyteckim Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Uniwersyteckim Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera,
 10. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Działu Nauki, Działu Nauki i Projektów CM, Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, Samodzielnego Stanowiska ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej, Sekretariatu Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza.


Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-42-30
e-mail: prorektor-Glinska@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: 11:00 – 12:00
czwartek: 10:00 – 11:00

 1. Inicjuje i nadzoruje proces współpracy z sektorem gospodarczym oraz instytucjami działającymi w sferze społecznej i kulturalnej.
 2. Inicjuje i sprawuje nadzór nad promocją Uniwersytetu.
 3. Nadzoruje działalność wydawniczą.
 4. Nadzoruje organizację Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 5. Nadzoruje wynalazczość oraz ochronę patentową na Uniwersytecie.
 6. Nadzoruje działanie Programu „Absolwent UMK”.
 7. Koordynuje działalność redakcji „Głosu Uczelni”.
 8. Koordynuje współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz Uniwersytetu.
 9. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Archiwum UMK, Biblioteką Uniwersytecką, Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, Startova.pl Sp. z o.o., Akademickim Centrum Badań AKAMED Sp. z o.o., Uniwersyteckim Centrum Informatycznym, Wydawnictwem Naukowym UMK.
 10. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Działu Promocji i Komunikacji UMK, Działu Promocji i Komunikacji CM, Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM, Zespołu Głosu Uczelni, Samodzielnego Stanowiska – Rzecznika Patentowego.


Prof. dr hab. Przemysław Nehring

Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Przemysław Nehring

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-47-10
e-mail: prorektor-Nehring@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: 11:00 – 13:00

 1. Nadzoruje organizację procesu dydaktycznego na Uniwersytecie, a w szczególności: organizację studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych, kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, programy, plany studiów itp., a także sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem obowiązkowych praktyk studentów i doktorantów.
 2. Sprawuje nadzór nad jakością kształcenia na Uniwersytecie.
 3. Koordynuje - we współpracy z dziekanami - uruchamianie nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 4. Nadzoruje i koordynuje realizację programu Young Universities for the Future of Europe (YUFE) na Uniwersytecie.
 5. Nadzoruje współpracę zagraniczną studentów w zakresie studiów i praktyk zagranicznych (w ramach programów międzynarodowych).
 6. Nadzoruje rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz rozliczanie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 7. Przedstawia Rektorowi opinie dotyczące powierzania zajęć dydaktycznych w formie grantów dydaktycznych osobom spoza Uniwersytetu.
 8. Sprawuje nadzór merytoryczny nad: Uniwersyteckim Centrum Języków Obcych, Centrum Kształcenia Języków Obcych w Medycynie.
 9. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Działu Kształcenia, Działu Kształcenia CM, Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej.


Prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. Beata Przyborowska

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-47-30
e-mail: prorektor-Przyborowska@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: 11:00 - 13:00
czwartek (Bydgoszcz): 11:00 - 12:00 (dwa razy w miesiącu)

 1. Prowadzi indywidualne sprawy studentów i doktorantów wynikające z realizacji regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich i regulaminów szkół doktorskich, w tym studentów i doktorantów niebędących obywatelami polskimi.
 2. Nadzoruje dokumentowanie przebiegu studiów studentów i doktorantów z wykorzystaniem systemu USOS.
 3. Nadzoruje organizację i przebieg rekrutacji na studia.
 4. Nadzoruje sprawy socjalne i opiekę zdrowotną studentów i doktorantów oraz sprawy studentów niepełnosprawnych.
 5. Nadzoruje sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów.
 6. Współdziała z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów oraz organizacjami studenckimi.
 7. Nadzoruje działalność studenckich i doktoranckich kół naukowych oraz studenckiego i doktoranckiego ruchu kulturalnego i sportowego.
 8. Sprawuje nadzór merytoryczny nad: Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, Uniwersyteckim Ośrodkiem Wsparcia i Rozwoju Osobistego, Uniwersyteckim Centrum Sportowym, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM.
 9. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich, Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM, Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.


Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
tel. +48 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Kornatowska@cm.umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: 12:00 – 14:00
czwartek: 12:00 – 14:00

 1. Nadzoruje i koordynuje działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej.
 2. Nadzoruje realizację przez uniwersyteckie zakłady opieki zdrowotnej umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Nadzoruje i koordynuje działalność i badania kliniczne oraz projekty badań klinicznych na Uniwersytecie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 4. Nadzoruje działalność wydziałów zlokalizowanych w Bydgoszczy.
 5. Koordynuje kształcenie podyplomowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 6. Koordynuje współpracę z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 7. Zatwierdza preliminarze studiów niestacjonarnych, studiów w języku obcym, studiów stacjonarnych dla cudzoziemców, studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych na wydziałach Collegium Medicum.
 8. Reprezentuje Uniwersytet w instytucjach przedstawicielskich szkolnictwa wyższego i nauki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 9. Koordynuje działalność inwestycyjną w części bydgoskiej Uniwersytetu.
 10. Sprawuje nadzór merytoryczny nad: Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Komunikacji Klinicznej, Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej.
 11. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Działu Spraw Pracowniczych CM (w zakresie nauczycieli akademickich oraz pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy), Zespołu ds. BHP i Ppoż. CM, Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej CM, Zespołu Radców Prawnych CM, Sekretariatu Prorektora ds. CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Kształcenia Podyplomowego CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR nauczycieli akademickich).