Władze Rektorskie

Władze Rektorskie

 Władze Rektorskie

JM Rektor
Prorektorzy:
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych
Pełnomocnik Rektora ds. Integracji i Innowacji
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum
Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum
Pełnomocnik Rektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Pełnomocnik Rektora ds. Doskonałości Naukowej
Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu
Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum
Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu


JM Rektor Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

JM REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 654-29-51, fax +48 56 654-29-44
e-mail: rektor@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: godz. 12:00 – 14:00
czwartek: godz. 12:00 – 14:00
 1. Kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Wyznacza kompetencje prorektorów i kanclerzy.
 3. Kształtuje zasady polityki kadrowej.
 4. Nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi na stanowiskach naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i bibliotecznych.
 5. Kształtuje zasady współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 6. Kształtuje politykę inwestycyjną w Uniwersytecie.
 7. Nadzoruje działalność wydawniczą.
 8. Sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami ogólnouczelnianymi i administracji centralnej: Biblioteką Uniwersytecką, Wydawnictwem Naukowym UMK, Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK, Spółką z o.o. pod nazwą Centrum Transferu Technologii UMK, Działem Spraw Pracowniczych, Działem Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Działem Spraw Obronnych, Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Informacji Patentowej i Normalizacji, Zespołem Radców Prawnych, Biurem Rektora, Inspektoratem BHP i Ochrony Ppoż., Samodzielnym Stanowiskiem Pracy - Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Prof. dr hab. Andrzej Sokala

Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej

Prof. dr hab. Andrzej Sokala

Pierwszy Zastępca Rektora

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-47-30, fax +48 56 654-29-40
e-mail: prorektor-Sokala@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

Toruń
środa: godz. 9:00 - 10:00
czwartek: godz. 10:00 - 12:00
Bydgoszcz
pierwsza środa miesiąca
 1. Odpowiada za organizację i przebieg rekrutacji na studia z wyłączeniem studentów zagranicznych.
 2. Koordynuje i odpowiada za sprawy wynikające z realizacji regulaminu studiów, a w szczególności dokumentowania przebiegu studiów studentów i doktorantów z wykorzystaniem systemu USOS.
 3. Nadzoruje przekazywanie danych w zakresie spraw studenckich i kadrowych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.
 4. Nadzoruje sprawy socjalne i opiekę zdrowotną studentów i doktorantów (stypendia, domy studenckie, hotele asystenckie, itp.) oraz sprawy studentów niepełnosprawnych.
 5. Nadzoruje sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów.
 6. Współdziała z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów oraz organizacjami studenckimi.
 7. Nadzoruje działalność studenckich i doktoranckich kół naukowych oraz studenckiego i doktoranckiego ruchu kulturalnego i sportowego.
 8. Inicjuje i przedstawia Rektorowi propozycje z zakresu wewnętrznej regulacji prawnej dotyczącej polityki kadrowej w Uniwersytecie (tworzenia nowych etatów, zatrudniania i awansowania nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).
 9. We współpracy z Prorektorem ds. Ekonomicznych i Rozwoju oraz Prorektorem ds. Kształcenia przedstawia Rektorowi opinie dotyczące tworzenia nowych i kontynuowania dotychczasowych etatów w Uniwersytecie.
 10. Nadzoruje sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich.
 11. Nadzoruje proces oceny nauczycieli akademickich.
 12. Sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami administracji centralnej: Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich, Uniwersyteckim Centrum Sportowym, Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Prof. dr hab. Jacek Kubica

Prorektor ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Jacek Kubica

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-42-28, fax +48 56 654-29-44
e-mail: prorektor-Kubica@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

Toruń
poniedziałek: godz. 8:00 – 10:00
czwartek: godz. 13:00 – 15:00
Bydgoszcz
środa: godz. 12:00 – 15:00
 1. Inicjuje i nadzoruje realizację przyjętych na Uniwersytecie kierunków działalności naukowej, badawczej i artystycznej.
 2. Inicjuje i nadzoruje współpracę międzynarodową i krajową UMK w zakresie badań naukowych.
 3. Sprawuje nadzór nad projektami badawczymi, w szczególności realizowanymi ze środków programów ramowych Unii Europejskiej.
 4. Nadzoruje sprawy związane z przyznawaniem nagród Rektora i Ministra.
 5. Nadzoruje gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą w Uniwersytecie.
 6. Koordynuje sprawy związane z organizacją konferencji międzynarodowych i krajowych na UMK.
 7. Odpowiada za współpracę Uniwersytetu z publicznymi szkołami wyższymi w Bydgoszczy.
 8. Nadzoruje realizację strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie.
 9. Nadzoruje proces przekazywania do systemu POL-on danych objętych Systemem Informacji o Nauce.
 10. Sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami ogólnouczelnianymi i administracji centralnej: Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, Działem Nauki, Działem Nauki CM, Działem Międzynarodowych Projektów Badawczych, Działem Aparatury Naukowej.

Prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Beata Przyborowska

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-47-10, fax +48 56 654-29-40
e-mail: prorektor-Przyborowska@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

środa: godz. 10:00 – 12:00
czwartek: godz. 12:00 – 14:00
 1. Nadzoruje organizację procesu dydaktycznego na Uniwersytecie, a w szczególności: organizację studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych, kształcenie w formie e-learningu, programy, plany studiów itp., a także sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem obowiązkowych praktyk studentów i doktorantów (w odniesieniu do spraw CM w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Collegium Medicum).
 2. Sprawuje nadzór nad jakością kształcenia w Uniwersytecie.
 3. Inicjuje - we współpracy z dziekanami - uruchamianie nowych kierunków studiów, specjalności, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów.
 4. Przedstawia Rektorowi opinie w sprawie tworzenia nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych.
 5. Nadzoruje rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz rozliczanie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych i umów o dzieło.
 6. Przedstawia Rektorowi opinie, dotyczące powierzania zajęć dydaktycznych w formie grantów dydaktycznych osobom spoza UMK.
 7. Nadzoruje działalność Gimnazjum i Liceum Akademickiego.
 8. Odpowiada za współpracę z instytucjami edukacyjnymi, w tym z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz otoczeniem realizującym ideę edukacji całożyciowej w Uniwersytecie.
 9. Sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami ogólnouczelnianymi i administracji centralnej: Działem Kształcenia, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (w zakresie swoich kompetencji), Uniwersyteckim Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji, Działem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów (Biuro Karier).

Prof. dr hab. Wojciech Wysota

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym

Prof. dr hab. Wojciech Wysota

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-22-88, fax +48 56 654-29-44
e-mail: prorektor-Wysota@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: godz. 10:00 – 12:00
czwartek: godz. 12:00 – 14:00
 1. Inicjuje i nadzoruje współpracę międzynarodową w zakresie edukacji.
 2. Inicjuje i nadzoruje proces współpracy z sektorem gospodarczym.
 3. Nadzoruje współpracę zagraniczną studentów i doktorantów w zakresie studiów i praktyk zagranicznych (w ramach programów międzynarodowych).
 4. Sprawuje opiekę nad studentami i doktorantami zagranicznymi studiującymi w UMK.
 5. Inicjuje i sprawuje nadzór nad promocją Uniwersytetu.
 6. Nadzoruje organizację Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 7. Nadzoruje wynalazczość oraz ochronę patentową w Uniwersytecie.
 8. Nadzoruje działanie Programu „Absolwent UMK”.
 9. Koordynuje działalność redakcji „Głosu Uczelni”.
 10. Sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami administracji centralnej: Działem Współpracy Międzynarodowej, Działem Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, Działem Promocji i Informacji UMK, Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Prorektor ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
tel. +48 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Sypniewska@cm.umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek: godz. 9:00 – 11:00
środa: godz. 9:00 – 11:30
 1. Koordynuje działalność naukową, dydaktyczną i inwestycyjną Collegium Medicum.
 2. Sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych jednostek Collegium Medicum.
 3. We współpracy z pozostałymi prorektorami inicjuje kierunki rozwoju badań naukowych,działalności dydaktycznej oraz polityki kadrowej w Collegium Medicum.
 4. Nadzoruje i koordynuje działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej – szpitali i poradni.
 5. Nadzoruje realizację umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 6. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością administracji Collegium Medicum.
 7. Koordynuje współpracę jednostek Collegium Medicum z innymi jednostkami UMK.

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

e-mail: pelnomocnik-Antonowicz@umk.pl
 1. Monitorowanie metodologii rankingów uczelni, a także zasad oraz kryteriów kompleksowej oceny jednostek naukowych w Polsce.
 2. Przygotowywanie dla rektora analiz naukometrycznych dotyczących Uniwersytetu, a także wchodzących w jego skład podstawowych jednostek naukowych.
 3. Opracowanie propozycji dotyczących kryteriów i sposobów wewnętrznej ewaluacji badań naukowych.
 4. Współpraca z Sekcją Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych oraz kierownikami podstawowych jednostek naukowych w zakresie ewaluacji badań naukowych.
 5. Reprezentowanie Uniwersytetu w wydarzeniach związanych z ewaluacją badań naukowych oraz krajowymi i zagranicznymi rankingami.

Prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. Integracji i Innowacji

Prof. dr hab. Roman Bäcker

e-mail: pelnomocnik-Backer@umk.pl
 1. Identyfikowanie zagrożeń dla funkcjonowania Uniwersytetu i rekomendowanie rozwiązań ograniczających ryzyko ich wystąpienia.
 2. Proponowanie rozwiązań integrujących wszystkie jednostki Uniwersytetu.
 3. Przewodniczenie Komisji Doradczej.
 4. Prowadzenie na zlecenie rektora mediacji między jednostkami Uniwersytetu.

Prof. dr hab. Adam Buciński

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum

Prof. dr hab. Adam Buciński

e-mail: pelnomocnik-Bucinski@cm.umk.pl
 1. Koordynacja organizacji zajęć dydaktycznych w Collegium Medicum na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i doktoranckich.
 2. Współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie spraw studentów niepełnosprawnych w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Collegium Medicum i we współpracy w dziekanami wydziałów, uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i doktoranckich w Collegium Medicum.
 4. Opiniowanie, na wniosek Prorektora ds. Collegium Medicum, tworzenia nowych i likwidowanie istniejących etatów dla nauczycieli akademickich z uwzględnieniem racjonalizacji obciążeń nauczycieli akademickich w Collegium Medicum.
 5. Zastępowanie Prorektora ds. Collegium Medicum w czasie jego nieobecności.

Prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum

Prof. dr hab. Mariusz Dubiel

e-mail: pelnomocnik-Dubiel@cm.umk.pl
 1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Collegium Medicum w kraju i za granicą.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie działalności redakcji „Wiadomości Akademickich”.
 4. Wspieranie w porozumieniu z Prorektorem ds. Badań Naukowych, krajowych i zagranicznych inicjatyw promujących badania naukowe w Collegium Medicum.

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo

e-mail: pelnomocnik-Dziawgo@umk.pl

Dr Agata Karska

Pełnomocnik Rektora ds. Doskonałości Naukowej

Dr Agata Karska

e-mail: pelnomocnik-Karska@umk.pl
 1. Opracowywanie propozycji dotyczących rozwiązań systemowych mających na celu zwiększanie jakości badań naukowych na uczelni, realizowanych w szczególności w ramach priorytetowych obszarów badawczych.
 2. Proponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie wsparcia administracyjnego oferowanego pracownikom w zakresie wnioskowania, realizacji i rozliczania grantów ze środków zewnętrznych.
 3. Działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań, kształcenia doktorantów oraz współpracy z biznesem m. in. z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 4. Identyfikowanie i rekomendowanie rektorowi wysokiej jakości partnerstw międzynarodowych, które stwarzają możliwości szerokiej współpracy instytucjonalnej.

Dr hab. Mieczysław Kunz

Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu

Dr hab. Mieczysław Kunz

pok. 204
tel. 56 611 47-51
e-mail: pelnomocnik-Kunz@umk.pl

Dyżury:
wtorek: 10:00 - 12:00
czwartek: 12:00 - 14:00
 1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Uniwersytetu w kraju i za granicą.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją UMK.
 3. Koordynowanie organizacji i przebiegu Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 4. Koordynowanie działań Programu „Absolwent UMK”.

Prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum

Prof. dr hab. Jacek Manitius

e-mail: pelnomocnik-Manitius@cm.umk.pl
 1. Koordynacja działań pomiędzy szpitalami uniwersyteckimi mających na celu opracowanie wspólnych zasad diagnostyki i działalności leczniczej.
 2. Bieżąca i okresowa ocena wspólnych dokonań szpitali uniwersyteckich w zakresie wdrożenia i realizacji wcześniej ustalonych założeń diagnostycznych i leczniczych.
 3. Inicjowanie przeprowadzania wspólnych przetargów na leki i sprzęt jednorazowego użytku w szpitalach uniwersyteckich.
 4. Inicjowanie wspólnej działalności szpitali uniwersyteckich na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia oraz ich udziału w realizacji zadań zdrowotnych na rzecz innych organizacji i instytucji, w tym również zagranicznych.
 5. Współpraca z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej w celu ujednolicenia zasad diagnostyki i leczenia w okresie przed i po hospitalizacji.
 6. Monitorowanie wymiany informacji pomiędzy szpitalami uniwersyteckimi a pozostałymi szpitalami w regionie i zespołami ratownictwa medycznego w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy diagnostycznej i leczniczej.

Dr Tomasz Wolniewicz

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji

Dr Tomasz Wolniewicz

e-mail: Tomasz.Wolniewicz@umk.pl
 1. Planowanie strategii rozwoju w obszarze obsługi informatycznej jednostek Uniwersytetu.
 2. Inicjowanie działań związanych z rozwojem systemu informatycznego.
 3. Nadzorowanie działalności w zakresie informatyzacji.
 4. Sprawowanie nadzoru nad Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działaniami o charakterze informatycznym wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych, jednostek międzywydziałowych i administracji Uniwersytetu.