COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów
Strona główna > Nasz Uniwersytet > Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów

Strona główna > Nasz Uniwersytet > Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów

 Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów

mgr Paweł Raźny
ul. W. Bojarskiego 3, p. 241
87-100 Toruń
tel.: 501 865 177
e-mail: bezpieczny.student@umk.pl

Do zadań pełnomocnika należą:

 1. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom;
 2. monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz reagowanie na zgłaszane przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 3. przygotowywanie dla właściwych organów Uniwersytetu propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i doktorantów;
 4. udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania.
Pełnomocnik realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 1. występowanie do właściwych organów Uniwersytetu z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów i doktorantów;
 2. opracowywanie i doskonalenie wewnętrznych procedur dotyczących reagowania na zaistniałe przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa oraz wolności studentów i doktorantów;
 3. kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny w celu wypracowania zasad wymiany informacji dotyczących zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń z udziałem studentów i doktorantów;
 4. organizowanie zajęć dla studentów i doktorantów dotyczących praktycznych aspektów dbałości o własne bezpieczeństwo w obliczu różnorodnych zagrożeń i sposobów zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a także instytucji, w których można uzyskać pomoc;
 5. koordynowanie działań związanych z prowadzeniem strony internetowej zawierającej aktualne informacje na temat instytucji pomocowych, materiały edukacyjne, informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z działalnością Pełnomocnika oraz ułatwiającej studentom i doktorantom poszukującym pomocy lub zgłaszającym problemy związane z bezpieczeństwem lub dyskryminacją anonimowe nawiązanie kontaktu;
 6. przeprowadzanie kampanii informujących o problemach związanych z bezpieczeństwem, dyskryminacją i przemocą, w tym przemocą motywowaną uprzedzeniami oraz o zadaniach i funkcjonowaniu Pełnomocnika;
 7. udział w przygotowywaniu materiałów promocyjnych i edukacyjnych oraz organizowaniu imprez promujących bezpieczeństwo oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;
 8. przeprowadzanie cyklicznych badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz poczucia dyskryminacji na terenie Uniwersytetu;
 9. współpraca z właściwymi organami i jednostkami Uniwersytetu w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów lub doktorantów w celu adekwatnej reakcji lub przeciwdziałania takim zagrożeniom;
 10. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;
 11. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, której Uniwersytet jest organizatorem;
 12. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami.