Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w 2019 roku. Zapisy deklaracji, która składa się z 12 punktów, odnoszą się do najważniejszych obszarów pracy uczelni: pielęgnowania wartości; kształtowania postaw społecznych, upowszechniania równości, dialogu i współpracy z interesariuszami, prowadzenia badań naukowych i nauczania z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności oraz minimalizowania wpływu społeczności akademickiej i jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze.

Społeczna odpowiedzialność uczelni jest rozumiana jako strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią i budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:

  • zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
  • podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjność*.

Wybrane społecznie odpowiedzialne działania realizowane w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały wpisane do Katalogów dobrych praktyk20202021 roku.

Od kwietnia 2022 roku powołano koordynatorkę ds. społecznej odpowiedzialności uczelni dr Annę Dubownik (a_dubownik@umk.pl).

Uniwersytet Mikołaja Kopernika opublikował pierwszy Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w latach 2021-2022.

Raport

Dokument został przygotowany w oparciu o formularz samooceny uczelni opracowany przez prof. Janinę Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. Bolesława Roka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) na podstawie prac Grupy Roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami UMK w zakresie budowania społeczności zaangażowanej i odpowiedzialnej społeczne. Osoby zainteresowane działaniem zachęcamy do kontaktu z koordynatorką ds. SOU.


 * Kulczycka J., Pędziwiatr E., 2019. Definicje SOU [w:] Społeczna odpowiedzialność znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania. MNiSW, MIiR.