Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

UMK w liczbach

Studenci

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 17 810 studentów, w tym 1070 obcokrajowców.

 • 16 740 studentów – obywateli Polski (z czego w kampusie toruńskim – 12 049, w kampusie bydgoskim – 4 691);
 • 5 607 studentów na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 2 720, w kampusie bydgoskim – 2 887);
 • 8 313 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 6 940, w kampusie bydgoskim – 1 373);
 • 2 820 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2 389, w kampusie bydgoskim – 431);
 • ogółem 6876 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z czego 415 obcokrajowców. W kampusie toruńskim przyjęto 5277 osób (z czego 290 obcokrajowców), w kampusie bydgoskim – 1599 osób (z czego 125 obcokrajowców).

Liczba doktorantów: 75 osób (w tym 4 obcokrajowców).

Liczba absolwentów w roku 2023: 4092.

Studenci zagraniczni

 • 610 cudzoziemców studiuje w kampusie toruńskim, 460 w kampusie bydgoskim;
 • 498 studentów na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 67, w kampusie bydgoskim – 431);
 • 393 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 366, w kampusie bydgoskim – 27);
 • 179 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 177, w kampusie bydgoskim – 2);
 • ogółem 408 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 290, w kampusie bydgoskim – 118).
 • liczba absolwentów – cudzoziemców w roku 2022/2023: 190 (z czego w kampusie toruńskim – 149 , w kampusie bydgoskim – 41).

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiują obywatele 57 krajów. Największe grupy stanowią studenci z Ukrainy – 247 osób, Białorusi – 171 osób, Irlandii – 164 osoby oraz Chin – 103 osoby. Wielu studentów przyjechało z Indii, Iranu, Norwegii, Turcji, Hiszpanii, Indonezji i Azerbejdżanu. Osoby studiujące pochodzą również z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Rosji, Rwandy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Syrii, Filipin, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Jordanii, Nigerii, Tanzanii, Danii, Iraku, Konga, Mołdowy, Francji, Grecji, Libanu, Algierii, Tunezji, Japonii, Meksyku, Mongolii, Sudanu i wielu innych.

Pracownicy

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest zatrudnionych 4419 osób (z tego w Collegium Medicum – 1453), w tym:

 • 2356 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 865);
 • 2063 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego w Collegium Medicum – 588).

Wśród 2356 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

 • 268 profesorów z tytułem naukowym na stanowisku profesora (z tego w Collegium Medicum – 60);
 • 3 profesorów z tytułem naukowym na stanowisku profesora Uniwersytetu (z tego w Collegium Medicum – 2);
 • 553 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (z tego w Collegium Medicum – 111);
 • 10 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora.

Łącznie na stanowiskach profesorów zatrudnionych jest 834 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 173); 22 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach adiunkta (z tego w Collegium Medicum – 5).

Razem na UMK zatrudnionych jest 856 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 178).

Ponadto Uczelnia zatrudnia w grupie nauczycieli akademickich:

 • 1090 doktorów (z tego w Collegium Medicum – 450);
 • 410 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum – 237).

W 2023 roku:

 • tytuł naukowy profesora otrzymało 14 nauczycieli akademickich (z tego 4 z Collegium Medicum);
 • 24 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (z tego 8 z Collegium Medicum);
 • 58 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora (z tego 25 z Collegium Medicum).

Z 268 profesorów z tytułem naukowym dla 250 UMK jest podstawowym miejscem pracy, a dla 18 UMK jest dodatkowym miejscem pracy. Na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 67 cudzoziemców.

Kształcenie

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się:

 • 106 kierunków studiów (78 kierunków studiów I stopnia, 64 kierunki studiów II stopnia, 13 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 16 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych);
 • 37 studiów podyplomowych;
 • 49 innych form kształcenia;
 • 5 dziedzinowych szkół doktorskich:
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.
 • 18 rodzajów studiów doktoranckich.