O Studium

STRONA GŁÓWNA          ENGLISH VERSION

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK działa od 1994 roku. Cyklicznie organizuje całoroczne i letnie kursy języka polskiego przeznaczone zarówno dla obcokrajowców, jak i dla osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju. W roku akademickim największą grupę uczących się stanowią studenci uczestniczący w programie Erasmus+, natomiast w okresie wakacyjnym studentów z wielu krajów świata przyciąga Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów nauczania języka polskiego jako obcego, mających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w grupach międzynarodowych i wielokulturowych.

 

Jak uczymy?

 

Polski o poranku

Codziennie zamieszczamy zagadkę lub ciekawostkę językową na naszym facebookowym profilu po to, by zachęcić naszych studentów do systematycznej pracy i wzniecić lub tylko podsycić dociekliwość językową. Zapraszamy do dyskusji o polszczyźnie:-)

 

Dlaczego język polski?

Myślę, że język polski jest bardzo poetycznym językiem. Choć nie czuję się kompetentny do wyrażania takich opinii, sądzę, że jest to najbardziej poetyczny język całego świata. Ja nie rozumiem, dlaczego tak dużo krajów nie mówią po polsku. Z mojego punktu widzenia wszystkie inne języki są zbędne. Nie mam żadnej wątpliwości, że w XXII wieku cały świat będzie mówił po polsku.

wypowiedź Fryderyka, studenta polonistyki w Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) w Paryżu

Pracownicy:

Kierownik

dr Małgorzata Berend – absolwentka filologii polskiej UMK, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców współpracuje od 2003 roku.

Informacje na temat zainteresowań naukowych i publikacje na stronie: http://www.ijp.umk.pl/pracownicy/p_berend.html
Kontakt: malber@umk.pl

Starsi wykładowcy

mgr Dominika Mafutala-Makuch – absolwentka filologii polskiej (UMK, 2005), ukończyła także studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie, 2012). Jej zainteresowania językowo-dydaktyczne oscylują wokół semantyki (jest autorką kilku artykułów, w których poddaje analizie znaczenie jednostek związanych z pojęciem odpowiedzialności) oraz nauczania metodą storyline. Ze Studium związana od 2008 r. Jako lektorka języka polskiego jako obcego pracowała także na UKW w Bydgoszczy, w prywatnych szkołach językowych w Toruniu, a także w czasie wakacyjnych Letnich Szkół Języka Polskiego organizowanych przez UMK i Wspólnotę Polską dla obcokrajowców ze Wschodu. W latach 2006-2008 prowadziła zajęcia z kultury języka i wypowiedzi dla dziennych i zaocznych studentów filologii polskiej. Pracowała także jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum; przez moment była związana z toruńskim Wydawnictwem Adam Marszałek (jako redaktor prowadzący).

Publikacje:

 1. Dominika Mafutala, 2007a, Czy można komuś grozić brakiem odpowiedzialności? O jednostce 'S, bo nie odpowiadam za siebie' z semantycznego punktu widzenia, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń, s. 275-285.
 2. Dominika Mafutala, 2007b, Cechy semantyczno-składniowe antonimicznych przysłówków 'odpowiedzialnie'/'nieodpowiedzialnie', "Prace Filologiczne" 52, s. 211-222.
 3. Dominika Mafutala-Makuch, 2008, 'Odpowiadać za_' - uwagi o właściwościach semantyczno-składniowych jednostek, "Polonica" 29, s. 173-188.
 4. Dominika Mafutala-Makuch, 2009, Między winą a odpowiedzialnością - poszukiwanie różnic semantycznych, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. M. Doliński, Warszawa, s. 263-264.

Kontakt: mafut@wp.pl

 

mgr Karolina Pluskota – absolwentka filologii polskiej o specjalności językoznawczej i nauczycielskiej, a następnie studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Polskiego UMK. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu polskiego synchronicznego językoznawstwa strukturalnego zatytułowaną Opis fleksyjny i składniowy czasowników nieodmiennych przez osobę we współczesnym języku polskim. Żywo zainteresowana problemami fleksji i składni, a także kultury języka polskiego. Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK współpracuje od 2007 roku. Prowadzi zajęcia na kursach języka polskiego w grupach o różnych poziomach zaawansowania. Interesuje się zarówno teorią, jak i praktyką glottodydaktyczną, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania gramatyki języka polskiego. Jest redaktorką dwóch tomów dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego, organizatorką konferencji glottodydaktycznych. Od 2012 roku pełniła funkcję Kierownika SKJPO. Zajmuje się organizacją różnych typów kursów języka polskiego dla obcokrajowców, w tym zlecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy związanych z programem Erasmus.

Publikacje:

 1. K. Birecka [Pluskota], Problem czasownikowych użyć leksemów wykrzyknikowych typu bach, bęc, chlup, [w:] Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych” Kraków, 10-11 marca 2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i A. Czelakowskiej, Kraków 2009, s. 123-130. 
 2. K. Birecka [Pluskota], K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń 2010.
 3. K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń 2011.
 4. K. Pluskota, Tzw. nieosobowe formy czasownikowe w wybranych materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Problem opisu gramatycznego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. K. Pluskoty, K. Taczyńskiej, Toruń 2011, s. 121-130.
 5. K. Pluskota, Kryterium podmiotu przy wyróżnianiu czasowników nieodmiennych przez osobę, „LingVaria” 2013 (VIII), nr 2 (16), s. 163-177.
 6. K. Pluskota, Uczestnicy kursów języka polskiego z Chin, Japonii i Korei w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2014/2015. Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Tokio, red. K. Morita, Tokio 2015, s. 195-201.
 7. K. Pluskota, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK: obecnie, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, pod red. E. Kubickiej, A. Walkiewicz, Toruń 2015, Wyd. Naukowe UMK, s. 23-31.

Obecnie na urlopie.
Kontakt: kpluskota@umk.pl

 

mgr Agnieszka Szolc – absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na UMK, ze Studium współpracuje od 2015 r.

Kontakt: agitus@gazeta.pl

 

mgr Justyna Wiśniewska – ukończyła studia socjologiczne na UMK oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Przez kilka lat uczyła języka angielskiego, a po ukończeniu studiów podyplomowych także języka polskiego jako obcego. Jest uzależniona od czytania, uwielbia tańczyć oraz jeździć na rowerze.

Kontakt: tynaw@o2.pl

 

Lektorzy współpracujący ze Studium:

 

dr hab. Marzenna Cyzman – adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej. W 2001 roku ukończyła studia magisterskie jako najlepszy absolwent UMK na Wydziale Filologicznym, stopień doktorski uzyskała w 2005 roku (rozprawa doktorska została uhonorowana wyróżnieniem). Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców współpracuje od 2003 roku; jej specjalnością są zajęcia komunikacyjne.

Informacje na temat zainteresowań naukowych i publikacje na stronie: www.ilp.umk.pl/spis-pracownikow/cyzman/
Kontakt: marzennacyzman@poczta.onet.pl

 

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego oraz działającego w Instytucie Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców współpracuje od 1999 roku, a w latach 2006–2009 była jego kierownikiem. W latach 2001–2003 pracowała jako lektor języka polskiego w Institut national des langues et civilisations orientales w Paryżu. Na kursach letnich organizowanych przez Studium prowadzi wykłady nt. współczesnego języka polskiego oraz lektoraty. Pracowała także na kursach dla repatriantów organizowanych przez Oddział Toruński Fundacji „Polska Akcja Humanitarna” oraz na kursach letnich organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej i funkcjonalnej języka polskiego, kultury języka, stylistyki, juryslingwistyki, dydaktyki szkoły wyższej w zakresie językoznawstwa oraz dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego. W wolnych chwilach udziela porad językowych (https://absolwent.umk.pl/spotkania/mowimy_poprawnie), a na blogu lingwistyki praktycznej i copywritingu (https://lingwistykapraktyczna.wordpress.com/2015/12/) publikuje teksty popularyzujące wiedzę o języku polskim. Prowadzi badania dotyczące fleksji i składni współczesnego języka polskiego oraz języka polskich aktów prawnych. Jest autorką dwóch monografii naukowych oraz ponad 60 artykułów, w tym kilku poświęconych zagadnieniom gramatycznym i metodycznym w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Publikacje glottodydaktyczne:

 1. Nauczanie języka polskiego w grupach polsko-francuskich, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004, s. 141-145.
 2. Ekonomia to nie boli? Tekst w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie ekonomii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 17. Testy i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, Łódź 2010, s. 467-473.
 3. Problematyka szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. Karolina Birecka, Katarzyna Taczyńska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 69-78.
 4. Przygotowanie lektorów do nauczania języka specjalistycznego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. Karolina Pluskota, Katarzyna Taczyńska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 303-320.
 5. (razem z A. Walkiewicz) Teaching Polish Word Order to Foreigners: From Theoretical Assumptions to Practical Solutions, „Kwartalnik Neofilologiczny” 4/2013, s. 397-412.
 6. (razem z A. Walkiewicz) L’ordre des pronoms personnels dans l’enseignement de PLE, [w:] Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère, red. Leszek Kolankiewicz, Andrzej Zieniewicz, Paryż 2014, s. 175-190.
 7. (razem z A. Walkiewicz) O trudnej sztuce uproszczeń (na przykładzie opisu szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego), [w:] E. Awramiuk (red.), Z problematyki kształcenia językowego, t. V, Białystok 2014, s. 105-121.
 8. Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] E. Kubicka, A. Walkiewicz (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, Toruń 2015, s. 111-130.

Informacje na temat zainteresowań naukowych i pozostałe publikacje na stronie: http://www.ijp.umk.pl/pracownicy/p_gebka.html

Kontakt: mge@umk.pl

 

dr Emilia Kubicka – absolwentka filologii polskiej UMK, kolegium nauczycielskiego w Toruniu (język niemiecki) i lingwistyki stosowanej UAM, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 2005 roku współpracuje z SKJPO w ramach kursów letnich i rocznych, prowadziła także zajęcia z realioznawstwa na Uniwersytecie Carla-von-Ossietzky’ego w Oldenburgu (2008). Specjalizuje się w nauczaniu wymowy oraz rozumienia ze słuchu. Zawodowo; oprócz nauczania studentów filologii polskiej i lingwistyki stosowanej oraz słuchaczy Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego; redaguje publikacje historyczne, językoznawcze i prawnicze. Była anotatorem i superanotatorem składniowym w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (www.nkjp.pl), jest redaktorem w Wielkim słowniku języka polskiego (www.wsjp.pl). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół semantyki oraz gramatyki kontrastywnej (operacje przysłówkowe w języku polskim i niemieckim), metaleksykografii i leksykografii.

Informacje na temat zainteresowań naukowych i publikacje na stronie:

http://www.ijp.umk.pl/pracownicy/p_kubicka.html
Kontakt: ekubicka@umk.pl

 

dr Aleksandra Walkiewicz – absolwentka filologii romańskiej i socjologii, ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka pracy doktorskiej z zakresu gramatyki porównawczej polsko-francuskiej poświęconej uwarunkowaniom użycia form czasu i trybu w wybranych typach francuskich zdań złożonych. Od roku 2003 prowadzi w Studium zajęcia na kursach języka polskiego w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Wykładowca Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię i praktykę przekładu oraz problematykę czasownikową języka polskiego i francuskiego w perspektywie porównawczej. Publikacje:

Monografia:

Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2010 (220 s.).

Artykuły:

 1. Szarganie świętości? O kulturze amerykańskiej widzianej przez pryzmat języka, "Kultura i Edukacja" 2004, nr 1, str. 23-34.
 2. Stracone w przekładzie? Na przykładzie francuskich czasów Passé Composé i Passé Simple, [w:] Język a komunikacja 8. Zbiór referatów z konferencji Język trzeciego tysiąclecia III, Kraków 2005, s. 265-276.
 3. Cechy gramatyczne polskich form bezosobnika w świetle ich przekładu na język francuski, [w:] Naruszewicz-Duchlińska A., Rutkowski M. (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn 2006, s. 95-99.
 4. Znaczenie uprzedniości francuskich form plus-que-parfait w polskich tłumaczeniach, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LXII (2006), s. 185-206.
 5. L’aspect du verbe français au vu de sa traduction polonaise, Kwartalnik Neofilologiczny nr 1/2006, s. 41-50.
 6. Problem aspektu czasownikowego w języku francuskim w świetle przekładu na język polski, [w:] Dobaczewski A. (red.), Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, Toruń 2007, s. 45-56.
 7. Opozycja czasu w trybie subjonctif w świetle tłumaczenia na język polski, [w:] Szczęsny A., Hejwowski K. (red.), Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, Siedlce 2007, s. 545-552.
 8. L'opposition entre l'infinitif présent et l'infinitif passé en traduction polonaise, Kwartalnik Neofilologiczny nr 1/2010, s. 67-82.
 9. Uwagi o pojęciu trybu gramatycznego w języku francuskim (na przykładzie bezokolicznika i imiesłowów) [w:] Chłopicki W., Jodłowiec M. (red.), Słowo w dialogu międzykulturowym, Kraków 2010.
 10. Wstęp, [w:] Birecka K., Taczyńska K. (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń 2010.
 11. Uwagi o układzie materiału gramatycznego w podręczniku Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz "Hurra!!! Po polsku 1", [w:] Birecka K., Taczyńska K. (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń 2010, s. 55-65.
 12. O polskich formach odsłownika i ich francuskich ekwiwalentach, [w:] Nycz R., Miodunka W., Kunz T. (red.), Polonistyka bez granic, t. 2, Kraków 2010, s. 375-383.
  W druku:
  (z prof. Hélène Włodarczyk, CELTA Sorbonne, Paris) Revisiting the Correspondence Between the French Imparfait and the Polish Imperfective Aspect in the Distributed Grammar Framework [złożone do druku w 'Journal of Slavic Linguistics']

Kontakt: aleksandra.walkiewicz@umk.pl