O Studium

STRONA GŁÓWNA          ENGLISH VERSION

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK działa od 1994 roku. Cyklicznie organizuje całoroczne i letnie kursy języka polskiego przeznaczone zarówno dla obcokrajowców, jak i dla osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju. W roku akademickim największą grupę uczących się stanowią studenci uczestniczący w programie Erasmus+, natomiast w okresie wakacyjnym studentów z wielu krajów świata przyciąga Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów nauczania języka polskiego jako obcego, mających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w grupach międzynarodowych i wielokulturowych.

 

Jak uczymy?

 

Polski o poranku

Codziennie zamieszczamy zagadkę lub ciekawostkę językową na naszym facebookowym profilu po to, by zachęcić naszych studentów do systematycznej pracy i wzniecić lub tylko podsycić dociekliwość językową. Zapraszamy do dyskusji o polszczyźnie:-)

 

Dlaczego język polski?

Myślę, że język polski jest bardzo poetycznym językiem. Choć nie czuję się kompetentny do wyrażania takich opinii, sądzę, że jest to najbardziej poetyczny język całego świata. Ja nie rozumiem, dlaczego tak dużo krajów nie mówią po polsku. Z mojego punktu widzenia wszystkie inne języki są zbędne. Nie mam żadnej wątpliwości, że w XXII wieku cały świat będzie mówił po polsku.

wypowiedź Fryderyka, studenta polonistyki w Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) w Paryżu

Pracownicy:

Kierownik

dr Małgorzata Berend – absolwentka filologii polskiej UMK, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców współpracuje od 2003 roku.

Kontakt: malber@umk.pl

Wykładowcy

dr Monika Goszczyńska – absolwentka filologii rosyjskiej UMK, ukończyła studia podyplomowe w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego. Ze Studium związana od 2017 r. Jako lektorka języka polskiego pracowała także w innych instytucjach, uczelniach i organizacjach pozarządowych.

Kontakt: m.goszczynska@umk.pl

 

mgr Anna Gleb-Giedrys – absolwentka filologii polskiej UMK i podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego oraz podyplomowych studiów logopedycznych. Ze Studium związana od 2017 roku.

Kontakt: a.gleb-giedrys@umk.pl

 

mgr Dominika Mafutala-Makuch – absolwentka filologii polskiej (UMK, 2005), ukończyła także studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie, 2012). Jej zainteresowania językowo-dydaktyczne oscylują wokół semantyki (jest autorką kilku artykułów, w których poddaje analizie znaczenie jednostek związanych z pojęciem odpowiedzialności) oraz nauczania metodą storyline. Ze Studium związana od 2008 r. Jako lektorka języka polskiego jako obcego pracowała także na UKW w Bydgoszczy, w prywatnych szkołach językowych w Toruniu, a także w czasie wakacyjnych Letnich Szkół Języka Polskiego organizowanych przez UMK i Wspólnotę Polską dla obcokrajowców ze Wschodu. W latach 2006-2008 prowadziła zajęcia z kultury języka i wypowiedzi dla dziennych i zaocznych studentów filologii polskiej. Pracowała także jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum; przez moment była związana z toruńskim Wydawnictwem Adam Marszałek (jako redaktor prowadzący).

Kontakt: d.mafutala@umk.pl

 

mgr Agnieszka Szolc – absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na UMK, ze Studium współpracuje od 2015 r.

Kontakt: szolc@umk.pl

 

mgr Karolina Pluskota – absolwentka filologii polskiej o specjalności językoznawczej i nauczycielskiej, a następnie studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Polskiego UMK. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu polskiego synchronicznego językoznawstwa strukturalnego zatytułowaną Opis fleksyjny i składniowy czasowników nieodmiennych przez osobę we współczesnym języku polskim. Żywo zainteresowana problemami fleksji i składni, a także kultury języka polskiego. Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK współpracuje od 2007 roku. Prowadzi zajęcia na kursach języka polskiego w grupach o różnych poziomach zaawansowania. Interesuje się zarówno teorią, jak i praktyką glottodydaktyczną, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania gramatyki języka polskiego. Jest redaktorką dwóch tomów dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego, organizatorką konferencji glottodydaktycznych. W latach 2012-2016 pełniła funkcję kierownika SKJPO. Zajmowała się organizacją różnych typów kursów języka polskiego dla obcokrajowców, w tym zlecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy związanych z programem Erasmus. W latach 2017-2019 pracowała jako lektorka w Tokio.


Kontakt: kpluskota@umk.pl

 

mgr Justyna Wiśniewska – ukończyła studia socjologiczne na UMK oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Przez kilka lat uczyła języka angielskiego, a po ukończeniu studiów podyplomowych także języka polskiego jako obcego. Jest uzależniona od czytania, uwielbia tańczyć oraz jeździć na rowerze.

Kontakt: tyna.wisniewska@umk.pl

 

Lektorzy współpracujący ze Studium:

 

dr hab. Marzenna Cyzman – adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej. W 2001 roku ukończyła studia magisterskie jako najlepszy absolwent UMK na Wydziale Filologicznym, stopień doktorski uzyskała w 2005 roku (rozprawa doktorska została uhonorowana wyróżnieniem). Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców współpracuje od 2003 roku; jej specjalnością są zajęcia komunikacyjne.

Informacje na temat zainteresowań naukowych i publikacje na stronie: www.ilp.umk.pl/spis-pracownikow/cyzman/
Kontakt: mcyzman@umk.pl

 

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego oraz działającego w Instytucie Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców współpracuje od 1999 roku, a w latach 2006–2009 była jego kierownikiem. W latach 2001–2003 pracowała jako lektor języka polskiego w Institut national des langues et civilisations orientales w Paryżu. Na kursach letnich organizowanych przez Studium prowadzi wykłady nt. współczesnego języka polskiego oraz lektoraty. Pracowała także na kursach dla repatriantów organizowanych przez Oddział Toruński Fundacji „Polska Akcja Humanitarna” oraz na kursach letnich organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej i funkcjonalnej języka polskiego, kultury języka, stylistyki, juryslingwistyki, dydaktyki szkoły wyższej w zakresie językoznawstwa oraz dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego. W wolnych chwilach udziela porad językowych (https://absolwent.umk.pl/spotkania/mowimy_poprawnie), a na blogu lingwistyki praktycznej i copywritingu (https://lingwistykapraktyczna.wordpress.com/2015/12/) publikuje teksty popularyzujące wiedzę o języku polskim. Prowadzi badania dotyczące fleksji i składni współczesnego języka polskiego oraz języka polskich aktów prawnych. Jest autorką dwóch monografii naukowych oraz ponad 60 artykułów, w tym kilku poświęconych zagadnieniom gramatycznym i metodycznym w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kontakt: mge@umk.pl

 

dr Emilia Kubicka – absolwentka filologii polskiej UMK, kolegium nauczycielskiego w Toruniu (język niemiecki) i lingwistyki stosowanej UAM, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 2005 roku współpracuje z SKJPO w ramach kursów letnich i rocznych, prowadziła także zajęcia z realioznawstwa na Uniwersytecie Carla-von-Ossietzky’ego w Oldenburgu (2008). Specjalizuje się w nauczaniu wymowy oraz rozumienia ze słuchu. Zawodowo; oprócz nauczania studentów filologii polskiej i lingwistyki stosowanej oraz słuchaczy Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego; redaguje publikacje historyczne, językoznawcze i prawnicze. Była anotatorem i superanotatorem składniowym w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (www.nkjp.pl), jest redaktorem w Wielkim słowniku języka polskiego (www.wsjp.pl). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół semantyki oraz gramatyki kontrastywnej (operacje przysłówkowe w języku polskim i niemieckim), metaleksykografii i leksykografii.

Kontakt: ekubicka@umk.pl

 

dr Aleksandra Walkiewicz – absolwentka filologii romańskiej i socjologii, ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka pracy doktorskiej z zakresu gramatyki porównawczej polsko-francuskiej poświęconej uwarunkowaniom użycia form czasu i trybu w wybranych typach francuskich zdań złożonych. Od roku 2003 prowadzi w Studium zajęcia na kursach języka polskiego w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Wykładowca Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię i praktykę przekładu oraz problematykę czasownikową języka polskiego i francuskiego w perspektywie porównawczej.

Kontakt: aleksandra.walkiewicz@umk.pl