Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Plan na rzecz równości płci

Jednym z ważnych warunków zapewnienia wysokiej jakości dydaktyki, badań naukowych i działalności artystycznej jest oparte na równości, otwarte oraz zróżnicowane środowisko nauki i pracy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dążąc do wdrażania standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania (także ze względu na płeć), w lutym 2022 roku przyjął Plan na rzecz równości płci na lata 2022-2026.

Plan został opracowany przez zespół ekspertów. Przygotowując dokument, kierował się on zapisami Statutu UMK, Strategii Uniwersytetu na lata 2021-2026, Polityką osobową UMK, dokumentami strategicznymi YUFE, wykorzystał także wyniki statystycznej diagnozy struktury płciowej uczelni oraz wnioski z szerokich specjalistycznych konsultacji.

Przyjęcie Planu jest warunkiem kwalifikowalności w ubieganiu się o granty w europejskiej przestrzeni badawczej, w tym w ramach programu Horyzont.

Dokument zawiera zestaw działań podzielonych według pięciu następujących obszarów strategicznych: zarządzanie i podejmowanie decyzji, rozwój kariery naukowej i procesy rekrutacji,  równowaga między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym, bezpieczne i przyjazne miejsce pracy i nauki, płeć w badaniach naukowych i programach nauczania.

Plan na rzecz równości płci dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2022-2026