COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Zajęcia ogólnouniwersyteckie
Strona główna > Studenci > Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Strona główna > Studenci > Zajęcia ogólnouniwersyteckie

 Zajęcia ogólnouniwersyteckie

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOUNIWERSYTECKICH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (OFFER OF UNIVERSITY-WIDE COURSES FOR ACADEMIC YEAR 2020/2021)

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOUNIWERSYTECKICH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (OFFER OF UNIVERSITY-WIDE COURSES FOR ACADEMIC YEAR 2021/2022)

 

KONTAKT/CONTACT

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć ogólnouniwersyteckich prosimy o kontakt z właściwą osobą na Wydziale.

In case of any questions or doubts please contact the person responsible for university-wide courses at the Faculty of:

Osoby zajmujące się ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich na Wydziałach w roku akademickim 2020/2021
Wydział / Faculty
Osoba / Person
Mail, telefon / Email address, phone number

Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (Biological and Veterinary Sciences)

mgr Edyta Rutkowska edyrut@umk.pl, (56) 611-25-83
Chemii (Chemistry) mgr Joanna Bełkowska jbelkowska@umk.pl, (56) 611-47-26
Farmaceutyczny CM (Pharmacy CM) mgr Grażyna Łukowiak grazyna.lukowiak@cm.umk.pl (52) 585-34-00
Humanistyczny (Humanities) mgr Anna Osielska anna.osielska@umk.pl, (56) 611-35-25

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Physics, Astronomy and Informatics)

mgr Justyna Filipiak jfilipiak@umk.pl, (56) 611-32-81

Filozofii i Nauk Społecznych (Philosophy and Social Sciences)

mgr Grażyna Szmigiel studped@umk.pl, (56) 611-31-26
Lekarski CM (Medicine CM) mgr Katarzyna Pruszkiewicz, mgr Anna Bielińska k.pruszkiewicz@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-94 abielinska@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-98

Matematyki i Informatyki (Mathematics and Computer Science)

mgr Katarzyna Wietrzykowska kwiet@mat.umk.pl, tel. (56) 611-29-88

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Economic Sciences and Management)

mgr Barbara Polaszek barbara.polaszek@umk.pl, (56) 611-46-27
Nauk Historycznych (History) mgr Krystian Chyrkowski kch7@umk.pl, (56) 611-37-54
Nauk o Zdrowiu CM (Health Sciences CM) mgr Joanna Tyburczy, mgr Agnieszka Walinska dziekwnoz@cm.umk.pl, (52) 585-34-37 agnieszka_walinska@cm.umk.pl, (52) 585-36-65
Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (Earth Sciences and Spatial Management) mgr Małgorzata Andrzejewska msobczak@umk.pl, (56) 611-44-43
Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (Political Science and Security Studies)

mgr Ewa Tomaszewska,

mgr Katarzyna Kwaśniewska

ewtom@umk.pl, (56) 611-21-49

kaskwas@umk.pl , (56) 611-21-29

Prawa i Administracji (Law and Administration)

mgr Beata Kwiatkowska,

mgr Katarzyna Kiljan

inez@law.umk.pl, (56) 611-40-39

k_kiljan@law.umk.pl (56) 611-40-11

Sztuk Pięknych (Fine Arts) mgr Maria Bednarek wsp@umk.pl, (56) 611-38-45
Teologiczny (Theology) mgr Ewa Reczkowska ewarecz@umk.pl, (56) 611-49-90

W razie problemów technicznych prosimy o mail na adres: usos@umk.pl

 

CO TO SĄ ZAJĘCIA OGÓLONOUNIWERSYTECKIE

Przez zajęcia ogólnouniwersyteckie rozumie się zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku obcym, które umożliwiają studentom uzyskanie wiedzy z różnych dziedzin nie związanych bezpośrednio z tematyką realizowanych studiów, sprzyjają rozwojowi ogólnemu lub wzmacniają pozycję studenta na rynku pracy.

Zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu studiów UMK w Toruniu wprowadzonego Uchwałą Nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć określone w planie studiów zajęcia, w tym ogólnouniwersyteckie, na podstawie zajęć, które student odbył na Uniwersytecie lub innej uczelni, w tym zagranicznej. Warunkiem zaliczenia zajęć jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się tych przedmiotów.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich mogą Państwo zrealizować zajęcia na innym kierunku studiów.

WHAT ARE UNIVERSITY-WIDE COURSES?

University-wide courses are understood as courses conducted in Polish or in a foreign language, which enable students to obtain knowledge in various fields not directly related to the subject of the studies being carried out, promote overall development or strengthen student's position on the labour market.

According to Article 29, paragraph 1 of the Rules of Study introduced by Resolution No. 39 of the Senate of the Nicolaus Copernicus University of April 30, 2019 at the request of the student submitted within 14 days from the beginning of the year or semester, the dean may credit the courses specified in the study plan, including general university courses, on the basis of the courses the student completed at the University or another higher education institution, including foreign universities.