Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE - UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

ENGLISH VERSION BELOW

 REJESTRACJA OD 12 lutego 2024, godz. 1200 DO 3 marca 2024, godz. 2359

  • CO TO SĄ ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Przez zajęcia ogólnouniwersyteckie rozumie się zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku obcym, które umożliwiają studentom uzyskanie wiedzy z różnych dziedzin nie związanych bezpośrednio z tematyką realizowanych studiów, sprzyjają rozwojowi ogólnemu lub wzmacniają pozycję studenta na rynku pracy.

Zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu studiów UMK w Toruniu wprowadzonego Uchwałą Nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć określone w planie studiów zajęcia, w tym ogólnouniwersyteckie, na podstawie zajęć, które student odbył na Uniwersytecie lub innej uczelni, w tym zagranicznej. Warunkiem zaliczenia zajęć jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się tych przedmiotów.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich mogą Państwo zrealizować zajęcia na innym kierunku studiów. Mogą Państwo wybrać przedmiot zarówno z oferty kursów w języku polskim, jak i angielskim.

 

 

 

  • KONTAKT

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć ogólnouniwersyteckich prosimy o kontakt z właściwą osobą na Wydziale.

Osoby zajmujące się ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich na Wydziałach
Wydział
Osoba
E-mail, telefon

Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

mgr Edyta Rutkowska edyrut@umk.pl, (56) 611-25-83
Chemii mgr Joanna Bełkowska jbelkowska@umk.pl, (56) 611-47-26
Farmaceutyczny CM mgr Ewa Paterek-Jaroszewska ewa.paterek@cm.umk.pl (52) 585-34-00
Humanistyczny mgr Anna Osielska anna.osielska@umk.pl, (56) 611-35-25

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

mgr Justyna Filipiak jfilipiak@umk.pl, (56) 611-32-81

Filozofii i Nauk Społecznych

mgr Grażyna Szmigiel

studped@umk.pl, (56) 611-31-26

Lekarski CM

mgr Katarzyna Pruszkiewicz

mgr Anna Bielińska

k.pruszkiewicz@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-94

abielinska@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-98

Matematyki i Informatyki

mgr Katarzyna Wietrzykowska kwiet@mat.umk.pl, tel. (56) 611-34-31

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

mgr Barbara Polaszek barbara.polaszek@umk.pl, (56) 611-46-27
Nauk Historycznych mgr Krystian Chyrkowski kch7@umk.pl, (56) 611-37-54
Nauk o Zdrowiu CM

mgr Joanna Tyburczy,

mgr Agnieszka Walinska

dziekwnoz@cm.umk.pl, (52) 585-34-37

agnieszka_walinska@cm.umk.pl, (52) 585-36-65

Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mgr Małgorzata Andrzejewska msobczak@umk.pl, (56) 611-44-43
Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

mgr Ewa Tomaszewska

ewtom@umk.pl, (56) 611-21-49

Prawa i Administracji

mgr Beata Kwiatkowska,

mgr Anna Polaszewska-Szatkowska

inez@law.umk.pl, (56) 611-40-39

a_posza@umk.pl (56) 611-40-11

Sztuk Pięknych mgr Maria Bednarek-Kwieciak wsp@umk.pl, (56) 611-38-45
Teologiczny mgr Ewa Reczkowska ewarecz@umk.pl, (56) 611-49-90

W razie problemów technicznych prosimy o mail na adres: usos@umk.pl

 


 

UNIVERSITY-WIDE COURSES - NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY IN TORUŃ

 

  • WHAT ARE UNIVERSITY-WIDE COURSES?

University-wide courses are understood as courses conducted in Polish or in a foreign language, which enable students to obtain knowledge in various fields not directly related to the subject of the studies being carried out, promote overall development or strengthen student's position on the labour market.

According to Article 29, paragraph 1 of the Rules of Study introduced by Resolution No. 39 of the Senate of the Nicolaus Copernicus University of April 30, 2019 at the request of the student submitted within 14 days from the beginning of the year or semester, the dean may credit the courses specified in the study plan, including general university courses, on the basis of the courses the student completed at the University or another higher education institution, including foreign universities.

You can choose a subject from both - the English and Polish language courses.

 

 

  • CONTACT

In case of any questions or doubts please contact the person responsible for university-wide courses at the Faculty of:

Persons dealing with the offer of university-wide courses at Faculties
Faculty
Person
Email address, phone number

Biological and Veterinary Sciences

mgr Edyta Rutkowska edyrut@umk.pl, (56) 611-25-83
Chemistry mgr Joanna Bełkowska jbelkowska@umk.pl, (56) 611-47-26
Pharmacy CM mgr Ewa Paterek-Jaroszewska ewa.paterek@cm.umk.pl (52) 585-34-00
Humanities mgr Anna Osielska anna.osielska@umk.pl, (56) 611-35-25

Physics, Astronomy and Informatics

mgr Justyna Filipiak jfilipiak@umk.pl, (56) 611-32-81

Philosophy and Social Sciences

mgr Grażyna Szmigiel

studped@umk.pl, (56) 611-31-26

Medicine CM

mgr Katarzyna Pruszkiewicz

mgr Anna Bielińska

k.pruszkiewicz@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-94

abielinska@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-98

Mathematics and Computer Science

mgr Katarzyna Wietrzykowska kwiet@mat.umk.pl, tel. (56) 611-34-31

Economic Sciences and Management

mgr Barbara Polaszek barbara.polaszek@umk.pl, (56) 611-46-27
History mgr Krystian Chyrkowski kch7@umk.pl, (56) 611-37-54
Health Sciences CM

mgr Joanna Tyburczy

mgr Agnieszka Walinska

dziekwnoz@cm.umk.pl, (52) 585-34-37

agnieszka_walinska@cm.umk.pl, (52) 585-36-65

Earth Sciences and Spatial Management mgr Małgorzata Andrzejewska msobczak@umk.pl, (56) 611-44-43
Political Science and Security Studies

mgr Ewa Tomaszewska,

ewtom@umk.pl, (56) 611-21-49

Law and Administration

mgr Beata Kwiatkowska,

mgr Anna Polaszewska-Szatkowska

inez@law.umk.pl, (56) 611-40-39

a_posza@umk.pl (56) 611-40-11

Fine Arts mgr Maria Bednarek-Kwieciak wsp@umk.pl, (56) 611-38-45
Theology mgr Ewa Reczkowska ewarecz@umk.pl, (56) 611-49-90

In case of technical problems, please send an e-mail to the following address: usos@umk.pl