Stypendia w ramach umów rządowych
Strona główna > Studenci > Mobilność > Stypendia w ramach umów rządowych

Stypendia w ramach umów rządowych

Strona główna > Studenci > Mobilność > Stypendia w ramach umów rządowych

 Stypendia w ramach umów rządowych

Informacje ogólne

W ramach współpracy z partnerami zagranicznymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje corocznie za granicę polskich studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich na podstawie umów/porozumień międzynarodowych lub programów wykonawczych do takich umów w celu odbycia części studiów, stażu naukowego lub kursu językowego. W zależności od warunków) wymiany określonych w umowach międzynarodowych (programach wykonawczych) lub uzgodnień z partnerami zagranicznymi, stypendia przyznaje albo strona przyjmująca albo MNiSW. Osoby ubiegające się o wyjazd są zobowiązane spełnić określone wymagania stawiane przez partnerów zagranicznych.

Oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018 oraz szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://buwiwm.edu.pl/umowy-biliteralne/

Procedura aplikacyjna

Wszystkie osoby ubiegające się o stypendia zagraniczne są zobowiązane posiadać zgodę władz uczelni na wyjazd. W tym celu należy złożyć wniosek drogą służbową do odpowiedniego Prorektora. W przypadku pracowników sprawy wymiany międzynarodowej znajdują się w kompetencjach Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym, natomiast w przypadku studentów i doktorantów - Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej. W/w wniosek powinien być dołączony do pozostałych dokumentów.

Osoby, które aplikują o przyznanie stypendium do kraju, w przypadku którego BUWiWM nie pośredniczy w naborze kandydatów, są zobowiązane wystąpić do władz uczelni o zgodę na wyjazd po uzyskaniu decyzji o przyznaniu stypendium od danej instytucji zagranicznej.

Termin składania podań

Zgłoszenia na stypendia do Francji należy składać drogą służbową w Dziale Współpracy z Zagranicą (Rektorat, V piętro, pok. 511-512) do 17 lutego 2017 r.

Dokumenty, które nie będą zawierały pisma uczelni zgłaszającego kandydata, nie będą rozpatrywane (wyjątek stanowią Austria, Belgia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia i Szwecja, gdyż w przypadku w/w krajów BUWiWM nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów).

Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą
Ul. Gagarina 11, 87- Toruń
Rektorat, pok. 511-512
Małgorzata Wysocka
e-mail: iro@umk.pl
tel. (+48 56) 611 42 29; 42 85