Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

CEEPUS

Środkowoeuropejski program wymiany uniwersyteckiej - Stypendia CEEPUS Freemover

Informacje ogólne

Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina, oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

Procedura aplikacyjna

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS (www.ceepus.info).

Do aplikacji należy dołączyć:

  • zgodę z instytucji przyjmującej (na formularzu „Letter of Acceptance")
  • dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej (na formularzu „Letter of Recommendation")
  • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation")
  • krótki opis – plan pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

Od roku 2012/2013 obowiązują dwie zasady dotyczące obiegu dokumentów w ramach stypendiów CEEPUS Freemover:

Stary system – osoby ubiegające się o stypendium mogą dodać załączniki do aplikacji przed jej złożeniem.
Dotyczy to krajów: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Kosowo (Uniwersytet w Prisztinie).
Nowy system – osoby ubiegające się o stypendium powinny dodać załączniki do aplikacji dopiero po otrzymaniu stosownego powiadomienia drogą e-mailową. Zostanie ono przesłane kiedy Narodowe Biuro CEEPUS wybranego kraju-gospodarza przekaże złożoną aplikację do drugiej tury procedury kwalifikacyjnej.

Uwaga! Powiadomienie nie jest decyzją o przyznaniu stypendium!

Prosimy pamiętać, aby daty na przesłanych załącznikach były wcześniejsze od daty powiadomienia.
Dotyczy to krajów: Austria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowacja.

Minimalny okres pobytu:

  • studenci 3 miesiące;
  • nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.

Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Termin składania aplikacji

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS a także na stronie Polskiego Biura CEEPUS.

Kontakt

Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej
ul. Gagarina 11, 87- Toruń
Rektorat, pok. 509
mgr Joanna Wójcik
e-mail: j.wojcik@umk.pl
tel. (+48 56) 611 20 97