Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Absolwent studiów otrzymuje bezpłatnie dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta - jeden odpis w języku obcym.

 

Student albo absolwent może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu:

  • dyplomu ukończenia studiów w języku polskim lub w jednym z następujących języków obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim
  •  suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim.

Wzór wniosku określa załącznik do zarządzenia Nr 210 z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 126 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opłata za każdy dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym lub suplementu do dyplomu w języku angielskim, zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 ze zm.), wynosi 20 zł.