Szkolenia BHP
Strona główna > Studenci > Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Strona główna > Studenci > Szkolenia BHP

 Szkolenia BHP

DYŻURY dla studentów w DZIALE SZKOLEŃ BHP, ul Reja 25, we wtorki w godzinach od 11 do 13 (w miesiącach od września do czerwca).

 

Poprawianie testów - j.w lub w Sali Dydaktycznej BHP na Wydziale Chemii.

Terminy udostępnienia szkoleń na platformie Moodle dla wszystkich kierunków od 15 października do 31 stycznia.

Misja Działu Szkoleń BHP

Misją Działu Szkoleń BHP jest prowadzenie działalności edukacyjnej w środowisku akademickim, użytecznej w kształtowaniu warunków pracy i nauki, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. W ramach prowadzonej edukacji podejmowane są tematy w zakresie popularyzacji problematyki ochrony pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka oraz z celami działań Uniwersytetu w tej dziedzinie.

Szkolenia studentów w zakresie BHP

Wszystkie szkolenia BHP są organizowane oraz przeprowadzane w kampusie toruńskim UMK przez Dział Szkoleń BHP.

SZKOLENIE OGÓLNE" z Elementów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, prowadzone e-learningowo, obowiązuje studentów wszystkich kierunków rozpoczynających naukę na UMK. Materiał dydaktyczny do przestudiowania i test do zaliczenia znajduje się na platformie Moodle. Wejście na platformę przez USOS.

Dział Szkoleń BHP we współpracy z UCNTN przygotowuje i umieszcza na platformie e-learningowej niezbędne do przeprowadzenia szkolenia materiały dydaktyczne. Szkolenie realizowane w wymiarze 5-8 godzin, kończy się zaliczeniem bez oceny i punktów ECTS. Student zalicza szkolenie na platformie e-learningowej w formie testu. Istnieje możliwość dwukrotnego podejścia do testu. W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu na platformie student zalicza test poprawkowy w Dziale Szkoleń BHP. Obowiązujące zasady dotyczące szkolenia zawarte są w regulaminie na platformie Moodle https://moodle.umk.pl/BHP/. Zaliczanie testu poprawkowego w Dziale Szkoleń BHP może nastąpić tylko w przypadku wcześniejszego zaakceptowanie regulaminu oraz nieudanego podejście do testu na platformie Moodle. Studenci są zapisywani na szkolenia na platformie Moodle automatycznie przez system USOS. Informacji w razie problemów technicznych udziela UCNTN.

Studenci lat wyższych, którzy nie figurują na listach przeniesionych z USOS na Moodle i nie posiadają aktualnych, obowiązujących w UMK szkoleń bhp (np. po przeniesieniu z innej uczelni, po urlopie dziekańskim, itp.), powinni być zgłaszani przez dziekanat e-mailem na adres: dszbhp@umk.pl celem dopisania ich i umożliwienia im dostępu do platformy e-learningowej na hasło uzyskiwane osobiście w DSBHP. Wyniki testu na platformie Moodle przenoszone są automatycznie przez system do bazy USOS w postaci zal lub nzal.

Tylko w przypadku wpisu nzal w USOS – jest możliwość wpisania rezultatów testów poprawkowych zaliczanych w Dziale Szkoleń BHP.

Zwolnienie ze „Szkolenia ogólnego" studentów, którzy odbyli już takie szkolenie wcześniej i posiadają wpis w USOS – na zgłoszony w Dziekanacie wniosek studenta dokonuje Dziekan (wpis do USOS w Dziekancie.)

SZKOLENIE ROZSZERZONE" z Elementów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii po ukończeniu Szkolenia podstawowego, wyłącznie dla kierunków na Wydziałach: BiOŚ; NoZ, WCh, WFAiIS, WSzP, Centrum Weterynarii oraz Archeologii. Na platformie Moodle zamieszczony jest pomocniczy materiał dydaktyczny do przestudiowania. Wykłady z ćwiczeniami oraz egzamin końcowy odbywają w Sali Szkoleń BHP na Wydziale Chemii, w terminach uzgodnionych z osobami układającymi plany zajęć na Wydziale.

Są to szkolenia zlecane przez Dziekanów do Działu Szkoleń BHP przed dopuszczeniem studentów do zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, w terenie i do prac na wysokości (Zarządzenie Nr 62 Rektora UMK z dnia 21.05.2013 r.). Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń w grupach do 25 osób oraz wspomagane e-learningiem. Tematyka dotycząca prac w terenie, prac na wysokości oraz związana z bezpieczeństwem przy pracach eksperymentalnych zawiera dużo elementów praktycznych, których nie można skutecznie zrealizować metodą nauczania na odległość.

Z obowiązku szkolenia może być zwolniony student, który odbył już szkolenie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w wymaganym na Wydziale wymiarze (Załącznik nr 2 Zarządzenia nr 62 Rektora UMK), posiada wpis w systemie USOS, a od jego zaliczenia nie upłynęło więcej niż 5 lat. Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia ogólnego na wniosek studenta podejmuje Dziekan ze szkolenia rozszerzonego Dział Skoleń BHP.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez pracowników Działu Szkoleń BHP dla studentów studiów niestacjonarnych może być realizowane po uzgodnieniu terminów przez kierowników studiów niestacjonarnych z Kierownikiem Działu Szkoleń BHP, tel. 3129.

Większość materiału realizowana jest metodą wykładów i ćwiczeń, obejmuje na każdym kierunku studiów ćwiczenia z pierwszej pomocy i czynności związanych z zachowaniem podczas różnego rodzaju zagrożeń oraz ewakuacji. Zajęcia z ćwiczeniami w odpowiedniej wielkości grupach (do 25 osób) zakończone będą egzaminem końcowym w postaci testu obejmującego wiadomości teoretyczne i praktyczne ze „Szkolenia ogólnego" i „Szkolenia rozszerzonego".

Wybrane materiały do przestudiowania na platformie Moodle w ramach „SZKOLENIA ROZSZERZONEGO" przez studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska; Nauk o Ziemi; Chemii; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Sztuk Pięknych, Centrum Weterynarii oraz Archeologii.

Kierunki i tematyka bloków (p.n.):

Archeologia: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (7godz.)  

Wydziały:

Biologii i Ochrony Środowiska – wszystkie kierunki: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (9-10godz.)

Chemii: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (7godz.)

Nauk o Ziemi – 7, 8, 9 (3godz.)

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – wszystkie kierunki: 3, 6, 8, 9 (3godz.)

Sztuk Pięknych:

Malarstwo, Rzeźba,Grafika: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (5-6godz.)

Edukacja Artystyczna, Ochrona Dóbr Kultury, Architektura Wnętrz, Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, Zbytkoznawstwo i Muzealnictwo: 2, 3, 5, 8, 9 (3godz.)

Konserwacja i Restauracja, Konserwatorstwo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (8godz.)

Centrum Weterynarii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (8godz.)

  1. Czynniki psychospołeczne w środowisku
  2. Ergonomiczna organizacja środowiska pracy człowieka
  3. Prąd – ochrona przeciwporażeniowa
  4. Szacowanie zagrożeń. Ocena ryzyka i bezpieczeństwa chemicznego
  5. Substancje niebezpieczne, karta charakterystyki
  6. Środki ochrony indywidualnej
  7. Praca w terenie i na wysokości
  8. Techniczno-ergonomiczne bezpieczeństwo w pracach eksperymentalnych, zasady pracy w pracowniach i laboratoriach
  9. Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowanie w sytacjach różnych zagrożeń, awaryjnych. Ewakuacja

Materiał zamieszczony na platformie Moodle (szkolenie ogólne + szkolenie rozszerzone) należy przestudiować przed ćwiczeniami i egzaminem zorganizowanymi w ramach „szkolenia rozszerzonego".