Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Program stażowy dla kierunku EKONOMIA

Program stażowy dla kierunku EKONOMIA

Okres realizacji projektu: 01.05.2016-31.12.2017 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 852.240,00 zł, w tym dofinansowanie z EF 792.583,20 zł

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest umożliwienie 60 studentom ostatniego roku II stopnia oraz absolwentom II stopnia studiów stacjonarnych kierunku EKONOMIA (z lat 2015/16 i 2016/17) zdobycia praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach, poprzez realizację programu stażowego do 31.12.2017

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS - 60
  2. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach krajowych wspieranych ze środków EFS - 45
  3. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach zagranicznych wspieranych ze środków EFS - 15
  4. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS - 54

Opis projektu:
Projekt zakłada realizację programu stażowego dla łącznie 60 studentów ostatniego roku II stopnia oraz absolwentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku EKONOMIA. Przewiduje się 2 edycje staży po 30 osób.
Każda osoba odbędzie 3-miesięczny staż obejmujący 360 godzin wykonywania zadań stażowych (120 godzin w miesiącu).
Projekt przewiduje staże zagraniczne w zakresie podnoszenia praktycznych umiejętności studentów, stanowiące ok. 20% miejsc stażowych.

Grupę docelową projektu stanowi 60 studentów ostatniego roku i absolwentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku EKONOMIA.

Koordynator projektu: dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Paulina Kuć
pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-95
fax: 611-49-84
e-mail: paulinak@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego