COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana

Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 31.06.2023 r.
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji
Całkowita wartość projektu po stronie UMK: 5 368 780,38 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 4 380 155,20 zł

Cele projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury B+R Konsorcjum czterech uczelni województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Lider), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Rozbudowa infrastruktury jest zadaniem mającym przełożenie na realizację badań naukowych ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz rozwój potencjału badawczego w zakresie produkcji i bezpieczeństwa żywności oraz przemysłu spożywczego (do końca stycznia 2021 roku).
Infrastruktura B+R przewidziana w projekcie stanowi element dopełniający istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013 (dostosowanie istniejącej infrastruktury B+R). Koncepcja działania Konsorcjum ma zasięg lokalny, z możliwością rozwoju w kierunku działań krajowych i międzynarodowych.
Obejmuje najważniejsze ośrodki badawcze z terenu Pomorza i Kujaw, mające możliwości i potencjał badawczy z dziedziny głównych obszarów działalności sektora wytwarzającego i przetwarzającego żywność, nadając jej charakter żywności bezpiecznej, funkcjonalnej, najlepiej służącej indywidualnym potrzebom konsumenta.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz poszerzenie (docelowo do końca stycznia 2021 r.) możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w obszarze produkcji i bezpieczeństwa żywności oraz przemysłu spożywczego, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji doprowadzić do wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego.

Koordynator projektu: dr Marzanna Kurzawa
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: 611-49-84
e-mail: joanna.smolarek@umk.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego