COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko – pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.06.2022 r.
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 36.107.140,04 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 27.872.788,65 zł.

Całkowita wartość projektu dla UMK w Toruniu: 20.299.161,17, w tym dofinansowanie z EFRR: 16.745.216,86 zł.
Całkowita wartość projektu dla UKW w Bydgoszczy: 15.807.978,87 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 11.127.571,79 zł.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działających w konsorcjum naukowo - badawczym w obszarze nauk biomedycznych (w zakresie diagnostycznym, klinicznym i leczniczym). Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą rozwój nowych obszarów badawczych i konsolidację istniejącej infrastruktury naukowo-badawczej,
 • wytworzenie nowych technologii opartych o najnowsze zdobycze techniki oraz przeprowadzenie zaawansowanych badań w zakresie medycyny, farmacji i bioanalityki,
 • rozwój innowacyjności w regionie poprzez praktyczne zastosowanie wyników badań we współpracy z ośrodkami medycznymi regionu a w kolejnej fazie komercjalizację wyników badań poprzez licencjonowanie rozwiązań lub tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w formie spółek spin-off i spin-out;
 • ugruntowanie pozycji naszego regionu przez wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez innowacyjność osiągnięć i skok jakościowy badań i wdrożeń w wymienionych obszarach, który zwiększy naszą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej,
 • zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstw regionu, a następnie kraju,
 • umiędzynarodowienie jednostek badawczych poprzez rozwinięcie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz badawczymi, co w konsekwencji umożliwi i wzmocni pozycję Konsorcjantów w rywalizowaniu o europejskie interdyscyplinarne projekty badawcze.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

 1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju: 8 234 351,39 zł,
 2. Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R: 2 szt.,
 3. Liczba wspartych laboratoriów badawczych: 10 szt.
 4. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 17 208 930,60 zł,
 5. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej: 40 EPC,
 6. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej: 30 szt.,
 7. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej badawczej: 30 szt.

Opis projektu:
Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowoczesnych technologii w analityce i diagnostyce medycznej w różnym okresie rozwoju człowieka, zwiększenie oddziaływań terapeutycznych, m.in. za pomocą neurorehabilitacji, terapii różnych form chronicznego bólu, a przez takie działania wpływ na dobrostan mieszkańców i wydajność ich pracy. Projekt zakłada realizację Agendy badawczej poprzez • wyposażenie 7 Laboratoriów działających przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w aparaturę naukowobadawczą:

 1. Pracownia Metod Chromatograficznych i Spektrometrii Mas (Wydział Chemii UMK, Toruń)
 2. Pracownia Metod Rehabilitacji (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń)
 3. Pracownia Metod Mikroekstrakcyjnych i Spektrometrii Mas ( Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz)
 4. Pracownia Metabolomiki (Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz)
 5. Laboratorium markerów nowotworowych (Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz)
 6. Laboratorium badawczo-rozwojowe toksykologiczne (Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz)
 7. Laboratorium Fotoniki Biomedycznej (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK, Bydgoszcz)

Projekt również zakłada budowę budynku Uniwersyteckiego Centrum Psychologicznego przy Instytucie Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach Centrum będą działać 3 Laboratoria, do których zakupiona zostanie aparatura naukowo-badawcza:

 1. Centrum Komunikacji Klinicznej (Instytut Psychologii UKW, Bydgoszcz)
 2. Centrum Telemedycyny (Instytut Psychologii UKW, Bydgoszcz)
 3. Uniwersyteckie Centrum Psychologiczne (Instytut Psychologii UKW, Bydgoszcz).

Koordynator projektu – Wydział Chemii UMK:
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
tel.: (056) 611-4753
e-mail: rgadz@chem.umk.pl

Opiekun projektu w DzFS:
mgr Edyta Podlewska
pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-09
fax: 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego