COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Laboratoria nauk technicznych i ścisłych

Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego

Okres realizacji projektu: 03.04.2018 r. - 31.12.2021 r.
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji
Całkowita wartość projektu: 44 681 942,87 zł, w tym po stronie UMK: 10 692 507,77 zł

Dofinansowanie z EFRR: 36 396 797,13 zł, w tym po stronie UMK: 8 822 446,79 zł

Cele projektu:

Za główny cel projektu postawiono poprawę jakości i poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji – rozwojowi gospodarczemu regionu. Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury B+R Konsorcjum, złożonego z trzech publicznych jednostek naukowych województwa kujawsko-pomorskiego o wysokim potencjale naukowo-badawczym (Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - lidera konsorcjum, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), polegający na zakupie niezbędnego wyposażenia laboratoriów naukowobadawczych oraz związanych z nim robotach budowlanych. W wyniku projektu powstanie nowa struktura obejmująca Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych (CBSW), Laboratorium Badawcze Podsystemów Funkcjonalnych (LBPF) oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET (MIC-KET), które tworzyć będzie 11 laboratoriów badawczych funkcjonujących w ramach 6 jednostek naukowych (Wydziałów) 3 Uniwersytetów. Celem projektu jest poprawa jakości i poszerzenie (do końca marca 2021 r.) możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji - rozwojowi gospodarki regionu. Wszystkie zaplanowane działania i rodzaje badań,
z obszaru technologii o kluczowym znaczeniu (ang. KET), w tym: zaawansowane systemy wytwarzania, mikroelektonika, systemy nanotechnologiczne, technologie materiałowe oraz system transportu szynowego, obejmujący tabór szynowy i wybrane elementy infrastruktury, w tym systemy IT, wpisują się w kierunki rozwoju badań naukowych Krajowego Program Badań oraz w Regionalną Strategię Inteligentnych Specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego, i mają strategiczne znaczenie dla rozwoju nauki i gospodarki w regionie." 

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.chem.umk.pl/mic-ket/       

Koordynator projektu: dr Mariusz Walczyk
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: 611-49-84
e-mail: joanna.smolarek@umk.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego