Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.12.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Całkowita wartość projektu: 35 165 461,74 zł, w tym dofinansowanie EFS: 34 110 497,86 zł

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie realizacji następujących zadań:
Moduł 1 Programy Kształcenia - realizacja nowych programów kształcenia na Wydziałach: Nauk o Ziemi, Humanistycznym i Chemii.
Moduł 2 Program Rozwoju Kompetencji - podniesienie kompetencji językowych/ komunikacyjnych/ zawodowych studentów 15 Wydziałów UMK.
Moduł 3 Programy Stażowe - realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów Wydziałów: Chemii, Humanistycznego, Sztuk Pięknych i Filologicznego.
Moduł 5 Studia Doktoranckie - realizacja nowego, pilotażowego modelu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pn. Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) w formule międzywydziałowej szkoły doktorskiej.
Moduł 6 Zarządzanie w Instytucjach Szkolnictwa Wyższego - stworzenie narzędzi informatycznych i aplikacji wraz z działaniami podnoszącymi kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych na UMK w Toruniu.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia - 20%
  2. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS - 980
  3. Liczba absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS - 8
  4. Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia -1
  5. Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze - 1800

Koordynator projektu: prof. dr hab. Wojciech Wysota, Prorektor ds. Nauki UMK w Toruniu

Opiekunowie projektu w DZFS:
mgr Katarzyna Słomska
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: kslomska@umk.pl

mgr Krzysztof Kuczyński
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: krzysztof.kuczynski@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego