COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Wspieranie przechodzenia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Całkowita wartość projektu: 1 899 090,48 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 842 117,75 zł

Cele projektu:
Celem projektu zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i ich absolwentów na rynek pracy poprzez opracowaniei adaptację do polskich warunków, przetestowanie w 3 szkołach zawodowych na grupie 60 uczniów i w 3 PUP na grupie 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych oraz wdrożenie przez 24 instytucje (Powiatowe Urzędy Pracy lub szkoły zawodowe) innowacyjnych modeli: zacieśnienia współpracy doradców zawodowych z PUP z nauczycielami ze szkół zawodowych, wspierania przechodzenia na rynek pracy uczniów już na etapie nauki w szkole zawodowej, wspierania bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w wejściu na rynek pracy w ramach działalności publicznych służb zatrudnienia, bazujących na niemieckich rozwiązaniach w tym zakresie, w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – 24
  2. Liczba innowacyjnych modeli testowych w zakresie transferu i zaadoptowania do polskich warunków niemieckich rozwiązań dotyczących zacieśniania współpracy PUP ze szkołami zawodowymi, wspierania przechodzenia na rynek pracy uczniów szkół zawodowych, wspierania bezrobotnych absolwentów tych szkół w wersji do testowania – 1
  3. Liczba osób – reprezentantów partnerstwa ponadnarodowego i użytkowników opracowanego rozwiązania, które wzięły udział w wymianie doświadczeń i informacji – 3
  4. Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności testujących opracowane rozwiązanie - 18
  5. Liczba jednostek – krajowych partnerów projektu, w których wzrosła świadomość w zakresie wykorzystania trzech innowacyjnych modeli w praktyce (zacieśniania współpracy PUP ze szkołami zawodowymi, wspierania przechodzenia na rynek pracy uczniów szkół zawodowych, wspierania bezrobotnych absolwentów tych szkół) - 3
  6. Liczba pisemnych rekomendacji w zakresie skutecznego i trwałego stosowania rozwiązania wypracowanego w partnerstwie ponadnarodowym – 1
  7. Liczba doradców zawodowych z PUP i nauczycieli ze szkół zawodowych którzy podnieśli świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia rozwiązania wypracowanego w partnerstwie ponadnarodowym – 48

Opis projektu:
W ramach projektu planowane są:
- budowanie i zacieśnianie współpracy w zakresie wspierania młodzieży w wejściu na rynek pracy,
- działania profilaktyczne, prewencyjne podejmowane na etapie nauki realizowane przez w szkole,
- działania interwencyjne wobec bezrobotnych absolwentów realizowane w PUP.
W ramach projektu możliwe będzie przetestowanie i porównanie wzorca transferowanego z Niemiec z dotychczasowymi standardami pracy.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.econ.umk.pl/wspieranie-przechodzenia-ze-szkoly-na-rynek-pracy/

Koordynator projektu: dr hab. Michał Moszyński
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Joanna Staszewska
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: jstaszewska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego