COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

UNI-MISJA' 2018-2021

Okres realizacji projektu: 05.11.2018 r. - 28.02.2022 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 419 618,25 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 406 977,45 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych o charakterze przekrojowym (ponadprzedmiotowym) przez 153 uczniów szkoły podstawowej w Małej Nieszawce:
1. Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich (w tym szczególnie: umiejętności skutecznej współpracy, rywalizacji, rozwiązywania konfliktów, mediacji,
2. Rozwój umiejętności uczenia się (w tym szczególnie: poznania swojego stylu uczenia się i skutecznego uczenia się różnymi metodami),
3. Rozwój świadomości i ekspresji kulturowej (w tym szczególnie: efektywnego werbalnego i niewerbalnego wyrażania się, twórczego myślenia i działania, uczestnictwo
w życiu kulturalnym i samorealizacji).

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 123
  2. Liczba osób, które podniosły świadomość i kompetencje z zakresu ekspresji kulturalnej – 123
  3. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 153
  4. Liczba nowych programów kształcenia kompetencji kluczowych (przekrojowych) - 1

Opis projektu:

Projekt zakłada opracowanie programu i zrealizowanie zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce. Zajęcia będą prowadzone w 3 modułach:
Społecznik i Obywatel, Lepszy uczeń, Więcej kultury!
Program kształcenia zakłada rozwijanie kompetencji pozwalających uczniom na:
1. Skuteczną współpracę, rywalizację, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, radzenie sobie z presją czasu i stresem.
2. Poznanie własnego, efektywnego stylu uczenia się i skutecznego uczenie się różnymi metodami.
3. Efektywne werbalne i niewerbalne wyrażanie się, twórcze myślenie i działanie, uczestnictwo w życiu kulturalnym i samorealizację.

Koordynator projektu: prof. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Joanna Staszewska
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: jstaszewska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego