Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Technik logistyk

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 31.12.2021 r.
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Całkowita wartość projektu: 806 347,87 zł, w tym po stronie UMK: 181 003,00 zł, dofinansowanie z EFS: 806 347,87 zł, w tym po stronie UMK: 181 003,00 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu (szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik logistyk) z Katedrą Logistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uczelnią wyższą) w tym: - modelowego programu nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniającego współpracę z uczelnią w jego realizacji, - przykładowej organizacji zajęć dla uczniów (kształcących się w zawodzie technik logistyk) przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej ZST i UMK - propozycji działań mających na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży logistyczno-spedycyjnej - przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk - wdrożenie wyżej wymienionych rozwiązań w ramach utworzonej przez uczelnię klasy patronackiej w roku szkolnym 2019/2020.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

 1. Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach objętych wsparciem, które wykorzystują wypracowane rozwiązania w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi – 10%
 2. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach zorganizowanych przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły wyższej – 30
 3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy zapoznani zostali z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie – 5
 4. Liczba uczniów zapoznanych z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik logistyk – 30
 5. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy ukończą doskonalenie zawodowe zorganizowane przy udziale kadry szkoły wyższej, z uwzględnieniem zasobów technicznych uczelni w odniesieniu do zawodu technik logistyk – 5
 6. Liczba klas patronackich w zawodzie technik logistyk w roku szkolnym 2019/2020 w Toruniu – 1
 7. Liczba organizacji i/lub pracodawców branży logistyczno-spedycyjnej współpracujących z ZST w ramach realizacji modelowego programu nauczania dla zawodu technik logistyk – 3
 8. Liczba zawodów, dla których opracowano przykładowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – 1
 9. Liczba szkół objętych wsparciem w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk – 1
 10. Liczba nauczycieli ZST objętych wsparciem w projekcie na zakończenie wszystkich form wsparcia – 5
 11. Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie na zakończenie wszystkich form wsparcia – 30
 12. Liczba zawodowych pracowni specjalistycznych wyposażonych w ramach projektu – 2
 13. Liczba opracowanych modelowych programów nauczania dla zawodu technik logistyk, uwzględniających współpracę szkoły zawodowej z wyższą w jego realizacji - 1

Opis projektu:

Projekt zakłada:

 1. Opracowanie programu nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniającego współpracę szkoły z uczelnią wyższą w jego realizacji w różnych wariantach tej współpracy.
 2. Przygotowanie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów (kształcących się w zawodzie technik logistyk) przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu, UMK oraz pracodawców.
 3. Wypracowanie działań mających na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego (technik logistyk) z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży spedycyjno-logistycznej.
 4. Opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły w zawodzie technik logistyk.
 5. Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły z uczelnią wyższą w ramach utworzonej przez uczelnię klasy patronackiej (pierwsza klasa technikum w zawodzie technik logistyk) w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Wypracowanie modelu współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodzie technik logistyk z uczelnią wyższą, uwzględniającego jej współpracę z organizacjami branżowymi i/lub pracodawcami, opracowanego na podstawie wyników pilotażu.
 7. Zweryfikowanie i zaakceptowanie przez zespół recenzentów UMK opracowanego przez beneficjenta modelu współpracy szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik logistyk z uczelnią.

Więcej informacji na stronie projektu: http://zst.torun.pl/technik-logistyk-poszerza-wiedze-i-umiejetnosci-we

Koordynator projektu: dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Krzysztof Kuczyński
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: krzysztof.kuczynski@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego