COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Ruchome Święto

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2022 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 154 837,20 zł, w tym dofinansowanie z EFS 149 027,28 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań z fizyki), a także podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności
matematyczno-przyrodniczych oraz krytycznej analizy i samodzielnego konstruowania wiedzy wśród 210 dzieci i młodzieży uczących się w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 160
  2. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 210
  3. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 210
  4. Liczba ramowych scenariuszy dla warsztatów naukowych z fizyki - 4

Opis projektu:

Przewidziane jest opracowanie programów i realizacja kursów dwojakiego rodzaju:

  1. Interdyscyplinarne i interaktywne wykłady z fizyki,
  2. Warsztaty w zakresie fizyki i astronomii.

Wykłady będą dotyczyły wprowadzenia w zagadnienia fizyki, astronomii i przyrody (np. podstawowe prawa mechaniki, zjawiska elektryczne, układ słoneczny, itd.).
Warsztaty obejmować będą interaktywne zajęcia z fizyki w tym innowacyjne doświadczenia w zakresie mechaniki, elektromagnetyzmu oraz fizyki współczesnej.
Podczas warsztatów uczniowie będą realizowali doświadczenia fizyczne sterowane komputerowo, które trudno jest zrealizować podczas tradycyjnych zajęć lekcyjnych.

Koordynator projektu: dr Andrzej Karbowski
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Krzysztof Kuczyński
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: krzysztof.kuczynski@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego