COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej - II edycja

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 31.03.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 1.175.680,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS 1.175.680,00 zł

Cele projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby wyjazdów i przyjazdów naukowych doktorantów i młodej kadry akademickiej, co wpisuje się w strategię rozwoju UMK na lata 2019-2025 w zakresie zwiększania jakości kształcenia doktorantów. Aktualny odsetek doktorantów wyjeżdżających na konferencje i staże badawcze za granicę jest zaskakująco niski biorąc pod uwagę istniejący potencjał umiędzynarodowienia na UMK. Nasze doświadczenia zdobyte podczas realizacji pierwszej edycji programu PROM pokazują, że dzięki projektowi możliwe jest nawet dwukrotne zwiększenie odsetka mobilnych doktorantów na zaangażowanych wydziałach. Celem aktualnego projektu jest kontynuacja dobrze rozpoczętego procesu zwiększania umiędzynarodowienia i poszerzenie grupy docelowej o doktorantów z dotychczas niezaangażowanych wydziałów z obszaru nauk przyrodniczych.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba osób, które dzięki wsparciu EFS ukończyły proces kształcenia w ramach wymiany akademickiej - 60 osób
  2. Liczba osób, które otrzymały stypendia w ramach wsparcia EFS - 66 osób

Opis projektu: Głównym działaniem projektowym będzie udział doktorantów i profesorów wizytujących w międzynarodowej szkole letniej, która zostanie zorganizowana na UMK w Toruniu. Tematyka szkoły obejmowała będzie priorytetowe obszary badawcze rozwijane na najsilniejszych naukowo wydziałach UMK (WFAiIS i WCh): astrochemię, chemię kwantową oraz precyzyjną spektroskopię. Interdyscyplinarna i aktualna tematyka szkoły powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem doktorantów z wiodących ośrodków zagranicznych oraz z Polski, podobnie jak zrealizowana przez nas w 2018 szkoła z precyzyjnej spektroskopii. Celem szkoły będzie nie tylko kształcenie przyszłych kadr, ale również integracja środowiska doktorantów oraz zwiększenie widoczności Polski na arenie międzynarodowej w w/w dziedzinach.
Dodatkowymi działaniami w projekcie będą wyjazdy na konferencje naukowe (aktywna forma uczestnictwa) oraz na krótkie formy kształcenia, przede wszystkim staże badawcze. Przewidujemy również przyjazdy zdolnych doktorantów z zagranicy na staże w grupach badawczych na UMK. Tematyka konferencji i staży dotyczyć będzie zagadnień związanych z przygotowywanymi pracami doktorskimi, w obrębie dziedzin nauki, które są szczególnie silne i ważne z punktu widzenia dalszego rozwoju UMK: fizyki, astronomii, chemii, matematyki, informatyki i kognitywistyki (w tym psychologii).

Koordynator projektu: dr Łukasz Pepłowski
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Paulina Kuć
pok.: 106
tel.: (0-56) 611-45-95
fax: 611-49-84
e-mail: paulinak@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego