COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

MODERN MATERIALS FOR CHEMISTRY AND MEDICINAL APPLICATIONS

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.09.2021 r.
Program: Katamaran
Całkowita wartość projektu:
700 000,00 zł (w tym po stronie UMK 481 500,00 zł), w tym dofinansowanie z EFS: 700 000,00 zł (w tym po stronie UMK 481 500,00 zł)

Cele projektu:

Projekt ma na celu opracowanie nowego międzynarodowego programu kształcenia studentów chemii uprawniającego do wydania wspólnego dyplomu ukończenia studiów II stopnia (MCM). Studia te będą nowoczesną formą kształcenia oferowana przez WCh UMK. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia umiędzynarodowienia studiów; wzrostu jakości kształcenia na poziomie studiów II stopnia; unowocześnienia oferty edukacyjnej w dyscyplinie chemia; wyposażenia absolwentów w wiedzę i kompetencje odpowiadające potrzebom nowoczesnej gospodarki poprzez wprowadzenie do programu zagadnień dotyczących współczesnych materiałów i metod spektroskopowych wykorzystywanych zarówno w medycynie jak i sektorach zaawansowanych technologii (strona polska) oraz nowoczesnej syntezy organicznej dedykowanej przemysłowi farmaceutycznemu (strona ukraińska), co w połączeniu z dobrą praktyką przemysłową będzie stanowiło wsparcie dla innowacyjnej gospodarki.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Opracowanie programu studiów z efektami uczenia się - 1
  2. Opracowanie materiałów dydaktycznych do kierunku studiów (MCM) o wysokiej jakości kształcenia - 16
  3. Zakup podręczników niezbędnych do opracowywania nowoczesnych materiałów dydaktycznych - 50
  4. Przeprowadzenie wizyt studyjnych oraz workshopu - 5
  5. Przygotowanie 2 wniosków (rektor UMK i NaUKMA) o utworzenie wspólnych studiów MOD-CHEM-MED - 2

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziano następujące działania projektowe:

  1. Opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną materiałów dydaktycznych wspierających uczenie się.
  2. Korekta językowa programów studiów i materiałów dydaktycznych.
  3. Upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów - promocja studiów

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.chem.umk.pl/katamaran/general-information/

Koordynator projektu: prof. dr hab. Iwona Łakomska

Opiekun projektu w DZFS: mgr Krzysztof Kuczyński
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: 611-49-84
e-mail: krzysztof.kuczynski@umk.pl

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego