COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Lubimy ścisłe! - opracowanie programów kształcenia i realizacja innowacyjnych pozaszkolnych zajęć edukacyjnych z matematyki i informatyki dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 30.06.2022 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 117 507,79 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 110 211,79 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, rozwiązywania problemów, umiejętności rozumienia, kreatywności, krytycznego myślenia u 252 dzieci w wieku 6-16 lat uczących się w przedszkolach i szkołach podstawowych, poprzez udział w zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych, przeprowadzonych na podstawie opracowanych programów kształcenia w niekonwencjonalnych i nowatorskich modułach obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w dzieciach ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy i wykorzystujących zasoby uczelni (m.in. kadrę dydaktyczną, laboratoria komputerowe) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Projekt realizowany we współpracy z Gminą Miasta Toruń.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 252
 2. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach zajęć edukacyjnych pn. Umiem programować! – 180
 3. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach zajęć edukacyjnych pn. W kółko o matematyce – 72
 4. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 280
 5. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 200
 6. Liczba osób objętych zajęciami edukacyjnymi pn. Umiem programować! – 200
 7. Liczba osób objętych zajęciami edukacyjnymi pn. W kółko o matematyce – 80
 8. Liczba scenariuszy zajęć pn. Umiem programować! – 8
 9. Liczba scenariuszy zajęć edukacyjnych pn. W kółko o matematyce – 32
 10. Liczba opracowanych podręczników do zajęć Umiem Programować! – 1
 11. Liczba godzin zajęć Umiem Programować! – 64
 12. Liczba programów zajęć Umiem Programować! – 1
 13. Liczba godzin zajęć W kółko o matematyce – 256
 14. Liczba programów zajęć W kółko o matematyce – 1
 15. Liczba scenariuszy gry miejskiej - 1

Opis projektu:

Projekt polega na zrealizowaniu zajęć pn. „Umiem programować!” (przedszkolaki), „W kółko o matematyce” (uczniowie szkół podstawowych) dla dzieci uzdolnionych informatycznie lub matematycznie, przejawiających ciekawość poznawczą, aktywność twórczą. Uczestnicy wezmą również udział w stworzonej na potrzeby projektu matematycznej grze miejskiej.

Koordynator projektu: dr Błażej Zyglarski
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Katarzyna Słomska
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: kslomska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego