COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Innowacyjne metody nauczania fizyki

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Innowacyjne metody nauczania fizyki

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 30.09.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 451 837,18 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 438 261,74 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia w ramach dydaktyki przedmiotowej na specjalności fizyka nauczycielska prowadzonym
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt obejmuje wsparciem 18 studentów I i II stopnia
na 3 kierunkach: Fizyka, Astronomia i Fizyka Techniczna.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 14
 2. Liczba osób, które uzyskały uprawnienia do nauczania fizyki w wyniku ukończenia pełnego cyklu dydaktycznego realizowanego w ramach specjalności nauczycielskiej w oparciu o wypracowane programy kształcenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK – 14
 3. Liczba osób, które dzięki działaniom dydaktycznym prowadzonym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK podniosły kompetencje w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych w procesie nauczania fizyki – 14
 4. Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – 18
 5. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 18
 6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1
 7. Liczba osób objętych kursem on-line "Dydaktyka Fizyki Współczesnej" – 6
 8. Liczba filmów z wykładami prowadzonymi w ramach kursu "Dydaktyka Fizyki Współczesnej" – 15
 9. Liczba osób objętych kursem "Laboratorium multimedialne" – 6
 10. Liczba instrukcji do stanowisk laboratoryjnych w ramach kursu "Laboratorium multimedialne" – 8
 11. Liczba osób objętych tutoringiem (indywidualnym wsparciem dydaktycznym) w wymiarze 10 godzin/ osobę – 18
 12. E-podręcznik pt. "Dydaktyka kognitywistyczna", który został wypracowany w ramach realizacji projektu – 1
 13. E-podręcznik pt. "Fizyka Współczesna", który został wypracowany w ramach realizacji projektu – 1

Opis projektu:

Program kształcenia nauczycieli w projekcie zostanie stworzony w oparciu o modelowe programy kształcenia nauczycieli wypracowane w projekcie pozakonkursowym
pn. "Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli". W ujęciu praktycznym zostaną przygotowane nowe treści do istniejących kursów przedmiotowych
oraz uruchomione dodatkowe kursy: dwa wykłady w formie e-learningu oraz laboratorium eksperymentu fizycznego i laboratorium multimediów. Każdy uczestnik projektu
zostanie wsparty indywidualnym tutoringem poprowadzonym przez doświadczonych dydaktyków fizyki UMK.

Więcej informacji na stronie projektu: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/827

Koordynator projektu: dr hab. Kamil Fedus
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Katarzyna Słomska
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: kslomska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego