COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Nr umowy POWR.03.05.00-00-Z302/17-00

Okres realizacji projektu:01.10.2018 r. – 30.09.2022 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Całkowita wartość projektu: 39 994 651,29 zł, w tym dofinansowanie: EFS (84,28%): 33 707 492,11 zł, z BP (12,72%): 5 087 319,62 zł oraz wkład własny (3%): 1 199 839,56 zł.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie realizacji następujących zadań:

Moduł 1. programów kształcenia- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie 134 studentów w praktyczne umiejętności

Moduł 2. podnoszenia kompetencji u 194 studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju

Moduł 3. wysokiej jakości programów stażowych oraz tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dla 150 studentów Wydziału Nauk o Ziemi, oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Moduł 5. interdyscyplinarnych studiów doktoranckich - wzrost jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich UMK w Toruniu poprzez realizację nowego, pilotażowego modelu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pn. Academia Copernicana w formule międzywydziałowej szkoły doktorskiej, ukończonej przez 23 uczestników

Moduł 6. zarządzania uczelnią poprzez wsparcie informatycznych narzędzi wraz z działaniami podnoszącymi kompetencje zarządcze, językowe i w zakresie IT kadr kierowniczych i administracyjnych UMK poprzez stworzenie Systemu Integrującego Naukę Dydaktykę Badania naukowe oraz Administrację, w skrócie SINDBAD (649 os)

Przewidywane rezultaty projektu:

  1. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia - 30%
  2. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS - 478
  3. Liczba absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS -23
  4. Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia -1
  5. Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze - 649

Koordynator projektu: Prof. dr hab. Wojciech Wysota - Prorektor ds. Nauki
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Staszewska (moduł 1,2,5)
mgr Magdalena Reiter (moduł 3,6)
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-49-84
e-mail: jstaszewska@umk.pl, Magdalena.Reiter@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego