Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Całkowita wartość projektu: 1 246 882,08 zł, w tym dofinansowanie z EFS (94,29%): 1 175 685,11 zł, z dotacji celowej: 33 790,49 zł oraz wkład własny (3%): 37 406,46 zł.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w zakresie zwiększania zatrudnialności i zatrudnienia bezrobotnych 50+ poprzez adaptację do warunków polskich, przetestowanie w 3 PUP na grupie 45 bezrobotnych i wdrożenie przez 24 PUP kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ bazującej na niemieckich doświadczeniach dotyczących aktywizacji i integracji bezrobotnych 50+ w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg).

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

 1. 24 Powiatowe Urzędy Pracy wdrożą nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym
 2. Nastąpi transfer i zaadoptowanie niemieckich rozwiązań w formie opracowania kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+
 3. 64 osoby – reprezentanci partnerstwa ponadnarodowego i grupy docelowej wezmą udział w wymianie doświadczeń i informacji za pośrednictwem platformy internetowej, utworzonej na potrzeby projektu
 4. 9 doradców zawodowych PUP podniesie swoją świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie nowych form aktywizacji bezrobotnych 50+
 5. 15 bezrobotnych 50+ objętych etapem testowaniem, w okresie 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia wobec nich działań podejmą zatrudnienie
 6. 4 jednostki krajowe partnerów projektu podniosą swoją świadomość w zakresie wdrożenia nowych narzędzi w procesie aktywizacji zawodowej w grupie osób bezrobotnych 50+
 7. Nastąpi transfer i zaadoptowanie niemieckich rozwiązań w zakresie aktywizacji bezrobotnych 50+ w formie podręcznika z ostateczną wersją strategii

Opis projektu:
Projekt zakłada transfer, przetestowanie i wdrożenie w 24 Powiatowych Urzędach Pracy niemieckiego modelu aktywizowania osób bezrobotnych po 50 roku życia do odnalezienia się na rynku pracy.

Transferowane na grunt polski, podejście koncepcyjne obejmuje:

 1. Nowe struktury opieki i wyspecjalizowanie pracowników urzędów pracy zajmujących się wyłącznie bezrobotnymi 50+
 2. 4-fazowy model (4PM: Profilowanie, Wypracowanie celów, Ustalenie indywidualnej strategii aktywizacji, Wdrożenie strategii i jej utrzymanie)
 3. Rozszerzenie form komunikacji pomiędzy pracownikami urzędu pracy i osobami bezrobotnymi
 4. Jobtraining
 5. Indywid. coaching z aspektami społeczno-pedagogicznymi i wspierającymi stan zdrowia
 6. Zachęty finansowe dla osób bezrobotnych 50+
 7. Rozbudowę sieci współpracy z instytucjami wspierającymi zatrudnienie
 8. Pracę sieciową z pracodawcami i ich zrzeszeniami

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym oraz w partnerstwie krajowym. Partnerami projektu są:

 • Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Berlin-Brandenburg,
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia,
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu,
 • Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech”,
 • Fundacja Gospodarcza Pro Europa.

Koordynator projektu: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Joanna Staszewska
pok.: 107
tel.: (0-56) 611-49-84
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: jstaszewska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego