COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Biologia bez barier

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 419 492,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 404 786,50 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest podniesienie lub nabycie przez uczestników kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w wyniku udziału w zajęciach dydaktycznych
pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywizacji edukacyjnej
i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu w grupie 432 uczniów klas 7 i 8.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 348
  2. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 432
  3. Liczba godzin wsparcia dla uczestników w ramach modułów zajęć – 180
  4. Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem EFS – 9
  5. Liczba opracowanych programów kształcenia – 3
  6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
  7. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie nowego programu profesjonalnych, innowacyjnych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego Kolegium Kujawskie
w Aleksandrowie Kujawskim, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku,
Gimnazjum im. Błogosławionej Juty w Głuchowie. Zajęcia będą prowadzone w 3 modułach:

1. Agro- i biała biotechnologia
2. Komórka-jednostka życia
3. Wybrane organizmy a środowisko

Zajęcia będą kształtować postawę badawczą, nabędą umiejętności z zakresu technik badawczych i twórczego rozwijania problemu oraz kompetencje komunikacyjne
i interpersonalne.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.biol.umk.pl/power/trzecia-misja-uczelni/biologia-bez-barier/

Koordynator projektu: dr hab. Justyna Wiśniewska
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Joanna Staszewska
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: jstaszewska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego