COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

AMBA - The Association of MBAs Accreditation udzielaną przez The Association of MBAs na wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.12.2021 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
Całkowita wartość projektu: 189.949,21 zł, w tym dofinansowanie z EFS 189.949,21 zł

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest uzyskanie reakredytacji, co ma przełożenie na rozpoznawalność marki UMK w Europie i na świecie.

 

Koordynator projektu: prof. dr hab. Robert Karaszewski
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Katarzyna Słomska
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: 611-49-84
e-mail: kslomska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego