Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

AACSB – Association to Advance Collegiate School of Business Accreditation

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

AACSB – Association to Advance Collegiate School of Business Accreditation

Okres realizacji projektu: 2017-2020
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa Wyższego
Całkowita wartość projektu: 338 540,18 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 338 540,18 zł

Cele projektu:

1. Uzyskanie nowych i utrzymanie posiadanych międzynarodowych akredytacji.
2. Nawiązywanie współpracy z liczącymi się ośrodkami naukowymi, biznesem i organizacjami otoczenia biznesowego za granicą.
3. Budowanie na Wydziale klimatu organizacyjnego sprzyjającego internacjonalizacji.
4. Poszerzanie i doskonalenie oferty dydaktycznej w języku angielskim.
5. Promocja Wydziału na arenie międzynarodowej.
6. Rozwój Wydziałowego Biura Programów Międzynarodowych (International Office).

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.econ.umk.pl/wydzial/uprawnienia-i-akredytacje/akredytacja-miedzynarodowa-aacsb/proces-akredytacyjny-wneiz/

Koordynator projektu: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
Opiekun projektu w DZFS:

mgr Katarzyna Słomska
tel.: (0-56) 611-26-89
fax: 611-49-84
e-mail: kslomska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego