Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk fizycznych - astronomia,

Data ogłoszenia: 2018-07-04

Termin składania ofert: 2018-09-15

Slowa kluczowe: astronomia, astrofizyka, gwiazdy, pozasłoneczne układy planetarne, ośrodek międzygwiazdowy

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
• Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
• Udokumentowane, adekwatne do pozycji, znaczące międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z dziedziny astronomii i astrofizyki.
• Specjalizacja w zakresie astrofizyki gwiazdowej i/lub pozasłonecznych układów planetarnych i/lub ośrodka międzygwiazdowego.
• Przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim.
• Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach technicznych.

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • list motywacyjny
 • Plan badań
 • 2 listy rekomendacyjne przygotowane przez doświadczonego naukowca znającego dorobek naukowy kandydata

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5, pokój 355 w terminie do dnia 15.09.2018 r. Więcej informacji o warunkach zatrudnienia można uzyskać drogą mailową pod adresem: dyrekcja.ca@umk.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.10.2018 r. Planowane zatrudnienie od dnia 01.01.2019 r. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Na podaniu należy umieścić numer symbol: WFAiIS-2/CA/2018


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version