Oferty pracy
Strona główna > Oferty pracy

Oferty pracy

Strona główna > Oferty pracy

 Oferty pracy

Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk technicznych - geodezja i kartografia,

Data ogłoszenia: 2016-03-15

Termin składania ofert: 2016-04-14

Slowa kluczowe: systemy informacji geograficznej, kartografia, teledetekcja, fotointerpretacja

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
- stopień naukowy doktora w zakresie nauk technicznych (geodezja i kartografia);
- dorobek naukowy z zakresu teledetekcji, fotogrametrii, systemów informacji geograficznej, geodezji i kartografii;
- potwierdzone osiągnięcia dydaktyczne;
- doświadczenia we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
- szczególne predyspozycje psychofizyczne do pracy naukowo-dydaktycznej, a także organizacyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy;
- umiejętność kreatywnej współpracy z zespołami ludzi;
- umiejętność podejmowania indywidualnych i samodzielnych decyzji,
- umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z innymi, a zwłaszcza ze studentami i doktorantami;
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (formularz do pobrania)
 • opinia kierownika jednostki organizacyjnej o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1 pokój 110 w terminie do dnia 14.04.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2016 r. Planowane zatrudnienie od dnia 1.10.2016 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version