Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego w krajowych i zagranicznych szkołach wszystkich szczebli oraz w innych placówkach oświatowych, które zajmują się uczeniem języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych. Absolwent studiów jest przygotowany merytorycznie i dydaktycznie do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A0-C2).

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do bycia lektorem / nauczycielem języka polskiego jako obcego w Polsce oraz poza jej granicami. Uzyskane kwalifikacje są honorowane zarówno przez polskie i zagraniczne instytucje prowadzące nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego, jak i przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, kierującą lektorów do pracy poza granicami kraju.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą również brać udział w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Kwalifikacje uzyskane w ramach studiów podyplomowych pozwalają ponadto starać się o uzyskanie uprawnień egzaminatora podczas egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Rodzaj kształcenia:

  • studia humanistyczne

Czas trwania:

2 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Plan studiów podyplomowych:

Plan

Kierownik studiów:

dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK

Koszt studiów:

3840 PLN (1920 PLN za semestr)

Możliwość opłaty miesięcznej (480 PLN)

Dodatkowe informacje:

https://www.human.umk.pl/psnjpjo/ 

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
1) ukończyli:
a) studia wyższe 1 stopnia w zakresie filologii polskiej lub obcej
albo
b) studia wyższe 1 stopnia w zakresie innym niż filologiczny i podyplomowe studia polonistyczne,
albo
c) studia wyższe 1 stopnia w zakresie innym niż filologiczny i mają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w nauczaniu wiedzy o Polsce lub języka polskiego
w następujących ośrodkach kształcenia w języku polskim poza granicami kraju:
- Szkoły Polskie,
- Szkoły społeczne,
- Sekcje polskie w szkołach zagranicznych,
- Szkoły Europejskie;
2) mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.

Warunki kwalifikacji:

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 20 września, jeśli studia będą się rozpoczynały w semestrze zimowym danego roku akademickiego, lub do 31 stycznia, jeśli studia będą się rozpoczynały w semestrze letnim danego roku akademickiego.
Miejscem składania dokumentów jest sekretariat Instytutu Językoznawstwa UMK w Toruniu,
ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 121,
tel. (0-56) 611-37-83,
e-mail: ijp@umk.pl 

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe wymagane dokumenty:

  • osoby niemające wykształcenia filologicznego dołączają potwierdzenie ukończenia podyplomowych studiów polonistycznych albo dokument potwierdzający 2-letnią praktykę w nauczaniu wiedzy o Polsce lub języka polskiego w ośrodkach kształcenia w języka polskiego poza granicami kraju,
  • dokument potwierdzający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (potwierdzenie ukończenia specjalizacji nauczycielskiej lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu pedagogicznego) albo praktykę dydaktyczną

Pliki dla kandydata:

III. Kontakt

Instytut Językoznawstwa
87-100 Toruń
ul. Fosa Staromiejska 3, p. 121
tel. 56-611-37-83
Mgr Joanna Nolka
e-mail: ijp@umk.pl