Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie logopedii

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe w zakresie logopedii kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Oferują słuchaczom program obejmujący 609 godzin zajęć, w tym 509 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, oraz 100 godzin praktyk, odbywających się m.in. w gabinecie logopedycznym, funkcjonującym na Wydziale Humanistycznym UMK. Zjazdy mają miejsce co dwa tygodnie. Zajęcia podzielone są na cztery bloki tematyczne: logopedyczny, medyczny, psychologiczno-pedagogiczny i językoznawczy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych) i ochrony zdrowia.

Rodzaj kształcenia:

 • studia humanistyczne

Czas trwania:

4 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Kierownik studiów:

dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK

Koszt studiów:

opłata jednorazowa za całość – 7920,00 PLN;
opłaty w systemie semestralnym – 1980,00 PLN za każdy semestr

Dodatkowe informacje:

strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: www.human.umk.pl

strona kierunku: https://www.human.umk.pl/psl

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

absolwenci studiów wyższych (zarówno magisterskich, jak też licencjackich). Preferowane są kierunki z obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Warunki kwalifikacji:

absolwenci studiów wyższych przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniane są:

 • budowa i sprawność narządów artykulacyjnych,
 • słuch mowny i pamięć słuchowa,
 • fonacja i oddychanie – tempo i płynność mówienia w mowie głośnej, w szepcie, podczas czytania,
 • artykulacja głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach, w zdaniach, w opowiadaniu, w mowie spontanicznej,
 • poprawność językowa (formy gramatyczne, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, słownictwo).

Termin i miejsce składania dokumentów:

4 września - 8 października 2023 r.
na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu,
ul. Fosa Staromiejska 3, pokój nr 118A.

Dokumenty można wysłać pocztą.

Wymagane dokumenty:

 • podanie/kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o stanie słuchu fizjologicznego,
 • audiogram
 • skrócony odpis aktu małżeństwa, w przypadku zmiany nazwiska na dyplomie.

Pliki dla kandydata:

III. Kontakt

Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu
Dziekanat, pokój 118A
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
mgr Aleksandra Jurzysta
tel. (56) 611-35-12, e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl