Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem są obecnie kluczowym elementem przyjmowanych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym i regionalnym. Zapotrzebowanie na kwalifikacje uzyskane w toku studiów istnieje zarówno w sektorze administrowania i zarządzania zabytkami, jak i w działaniach budowlano-konserwatorskich w szczególności związanych z zabytkami architektury. Wymagają one profesjonalnego podejścia i kwalifikacji, których osiągnięcia nie zapewniają wystarczająco programy studiów ograniczone do obszaru nauk technicznych lub humanistycznych.

Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej zapewniają możliwość uzyskania nowoczesnego wykształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadających wymogom współczesnego świata w dobie globalizacji idei ochrony dziedzictwa, a także wymogom stawianym w krajowej strategii ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie rewitalizacji, rewaloryzacji i adaptacji dziedzictwa architektonicznego oraz wyzwaniom wynikającym ze zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień ochrony zabytków.

W opracowaniu programu studiów oraz efektów kształcenia uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych, w tym Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, Miejskich Konserwatorów Zabytków, członków Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS). Przeprowadzono również ankiety wśród absolwentów, które wykazały potrzebę kontynuowania tej formy kształcenia konserwatorskiego. Wzięto pod uwagę także opinię interesariuszy wewnętrznych (między innymi Samorządu Studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz pracowników naukowo-dydaktycznych).

Studia zapewniają podniesienie kwalifikacji zawodowych stwarzając warunki do uzyskania wiedzy z zakresu historii i teorii ochrony zabytków, wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji struktury i budowy zabytków architektury w ujęciu styloznawczym i typologicznym, umiejętności w zakresie rozpoznawania dawnych technik budowlanych, a także  analizy wartości obiektów zabytkowych oraz takiego rozpoznania problematyki konserwatorskiej zabytków architektury, które stanowi podstawę dla metodycznego opracowania wytycznych konserwatorskich.

Studia zapewniają słuchaczowi naukowe i metodologiczne przygotowanie (w zależności od specjalności zawodowej) do: opracowania wytycznych do programu konserwatorskiego zabytków architektury, sporządzania projektów budowlano-konserwatorskich zabytków architektury oraz elementów i detali architektonicznych, a także nadzorowania i prowadzenia przy nich prac budowlano-konserwatorskich.

Studia przygotowują słuchaczy do  świadomego i odpowiedzialnego współuczestnictwa w procesie budowlano-konserwatorskim. W procesie dydaktycznym szczególny nacisk jest położony na prezentację takich rozwiązań i kształtowanie takich postaw, które są zgodne z założeniami etyki konserwatorskiej. W oparciu o przekazywaną wiedzę i doświadczenia kształtowana jest zdolność do ukierunkowania działań Inwestorów i Wykonawców w zakresie poszanowania pierwotnej substancji, historycznych nawarstwień oraz indywidualnego charakteru zabytku, przy zrozumieniu jego znaczenia i konieczności współdziałania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa. W zależności od specjalności zawodowej i wykształcenia studia podyplomowe uzupełniają posiadane uprawnienia o kwalifikacje potrzebne do działań przy zabytkach.

Uzyskane kwalifikacje są wykorzystywane, w zależności od specjalności zawodowej, w obszarach: opracowywania wytycznych do programów konserwatorskich, wykonawstwa projektów konserwatorskich, wykonawstwa i nadzoru prac budowlano-konserwatorskich a także administrowania i zarządzania dziedzictwem.

Rodzaj kształcenia:

  • studia humanistyczne
  • studia techniczne

Czas trwania:

3 semestry

Kierownik studiów:

dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK

Koszt studiów:

2000 zł za semestr

Dodatkowe informacje:

http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/studia-podyplomowe 

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr letni

Adresaci studiów podyplomowych:

Studia przewidziane są dla absolwentów uczelni wyższych legitymujących się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych i humanistycznych oraz obszarze sztuki związanych z architekturą, budownictwem i sztuką (w szczególności na kierunkach: Architektura, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Architektura Krajobrazu, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz innych o profilu ogólnoakademickim związanych ze sztuką), zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury, w szczególności projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano-konserwatorskich, a także dla osób z wykształceniem ogólnoakademickim zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (pracownicy służb konserwatorskich, administracji publicznej i administratorzy zabytków).

Warunki kwalifikacji:

Podstawą przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać do 31.01.2023 r.
- osobiście w Katedrze Konserwatorstwa UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, pokój 105
- korespondencyjnie na adres: Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń z dopiskiem “Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej”
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: katedrakonserwatorstwa@umk.pl 

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, a całość studiów egzaminem i uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela).

Ilość miejsc ograniczona – 60 miejsc

III. Kontakt

Wydział Sztuk Pięknych
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
Tel. (56) 611 38 15
email: katedrakonserwatorstwa@umk.pl