COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego w krajowych i zagranicznych szkołach wszystkich szczebli oraz w innych placówkach oświatowych, które zajmują się uczeniem języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych. Absolwent studiów jest przygotowany merytorycznie i dydaktycznie do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A0-C2).

Rodzaj kształcenia:
  • studia humanistyczne
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów podyplomowych: Program
Plan studiów podyplomowych: Plan
Kierownik studiów: dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
Koszt studiów:

1700 zł za semestr;

Dodatkowe informacje:

https://www.fil.umk.pl/psnjpjo/

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr letni
Adresaci studiów podyplomowych:

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
1) ukończyli:
a) studia wyższe 1 stopnia w zakresie filologii polskiej lub obcej albo
b) studia wyższe 1 stopnia w zakresie innym niż filologiczny i podyplomowe studia polonistyczne, albo
c) studia wyższe 1 stopnia w zakresie innym niż filologiczny i mają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w nauczaniu wiedzy o Polsce lub języka polskiego w następujących ośrodkach kształcenia w języku polskim poza granicami kraju: Szkolne Punkty Konsultacyjne, szkoły społeczne, sekcje polskie w szkołach zagranicznych, szkoły europejskie;
2) mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, a są w trakcie zdobywania przygotowania dydaktycznego.

Warunki kwalifikacji:

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 31 stycznia 2020 r. w sekretariacie Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu,
ul. Fosa Staromiejska 3, pokój nr 408 lub 409b.

Wymagane dokumenty:
  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
Dodatkowe wymagane dokumenty:
  • osoby niemające wykształcenia filologicznego dołączają potwierdzenie ukończenia podyplomowych studiów polonistycznych albo dokument potwierdzający 2-letnią praktykę w nauczaniu wiedzy o Polsce lub języka polskiego w ośrodkach kształcenia w języka polskiego poza granicami kraju
  • dokument potwierdzający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (potwierdzenie ukończenia specjalizacji nauczycielskiej lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu pedagogicznego)
Pliki dla kandydata:

III. Kontakt

Instytut Języka Polskiego UMK w Toruniu,
ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 408, tel. 56-611-37-83
e-mail: ijp@umk.pl lub mge@umk.pl