Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem są obecnie kluczowym elementem przyjmowanych strategii rozwoju gospodarczo-społecznego na poziomie krajowym i regionalnym. Zapotrzebowanie na kwalifikacje uzyskane w toku studiów istnieje zarówno w sektorze administrowania i zarządzania zabytkami, jak i w działaniach budowlano-konserwatorskich w szczególności związanych z zabytkami architektury. Wymagają one profesjonalnego podejścia i kwalifikacji, których osiągnięcia nie zapewniają wystarczająco studia w obszarze nauk technicznych i humanistycznych.

Studia zapewniają możliwość uzyskania nowoczesnego wykształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadających wymogom współczesnego świata w dobie globalizacji idei ochrony dziedzictwa, a także wymogom stawianym w krajowej strategii ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie rewitalizacji, rewaloryzacji i adaptacji dziedzictwa architektonicznego oraz w zintegrowanym interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień ochrony zabytków.

W opracowaniu programu studiów oraz efektów kształcenia uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych, w tym Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, Miejskich Konserwatorów Zabytków, członków Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS). Przeprowadzono również ankiety wśród absolwentów, które wykazały potrzebę kontynuowania tej formy kształcenia konserwatorskiego.

Wzięto pod uwagę także opinię interesariuszy wewnętrznych (między innymi Samorządu Studentów WSzP UMK, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK).

Studia zapewniają podniesienie kwalifikacji zawodowych stwarzając warunki do uzyskania słuchaczowi wiedzy z zakresu historii i teorii ochrony zabytków, wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji struktury i budowy zabytków architektury w ujęciu styloznawczym, typologicznym oraz dawnych technik budowlanych; umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy wartości zabytków architektury, rozpoznania ich problematyki konserwatorskiej, w oparciu o którą słuchacz potrafi opracować wytyczne konserwatorskie.

Studia zapewniają słuchaczowi naukowe i metodologiczne przygotowanie (w zależności od specjalności zawodowej) do: opracowania wytycznych do programu konserwatorskiego zabytków architektury, sporządzania projektów budowlano-konserwatorskich zabytków architektury oraz elementów i detali architektonicznych, a także nadzorowania i prowadzenia przy nich prac budowlano-konserwatorskich.

Słuchacz jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego współuczestnictwa w procesie budowlano-konserwatorskim, a w szczególności zdolny do ukierunkowania działań Inwestora i Wykonawców w zakresie poszanowania pierwotnej substancji, nawarstwień i indywidualnego charakteru zabytku, rozumiejąc jego znaczenie i konieczność przetrwania dla dobra przyszłych pokoleń.

W zależności od specjalności zawodowej i wykształcenia studia podyplomowe uzupełniają posiadane uprawnienia o kwalifikacje potrzebne do działań przy zabytkach.

Uzyskane kwalifikacje są wykorzystywane, w zależności od specjalności zawodowej, w obszarach: opracowywania wytycznych do programów konserwatorskich, wykonawstwa projektów konserwatorskich, wykonawstwa i nadzoru prac budowlano-konserwatorskich a także administrowania i zarządzania dziedzictwem.

Rodzaj kształcenia:

  • studia humanistyczne
  • studia techniczne

Czas trwania:

3 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Plan studiów podyplomowych:

Plan

Kierownik studiów:

dr inż. arch. Ulrich Schaaf

Rada Programowa: prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman – Przewodniczący, dr hab. Marian Arszyński, prof. UMK, prof. dr hab. Elżbieta Basiul – dziekan WSz.P, dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, dr Karolina Zimna-Kawecka, dr inż. arch. Ulrich Schaaf

Koszt studiów:

1900 zł za semestr

Dodatkowe informacje:

Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.art.umk.pl/kier_stud/kierunki-pod.html
http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/studia-podyplomowe 

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr letni

Adresaci studiów podyplomowych:

Studia przewidziane są dla absolwentów uczelni wyższych legitymujących się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych i humanistycznych oraz obszarze sztuki związanych z architekturą, budownictwem i sztuką (w szczególności na kierunkach: Architektura, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Architektura Krajobrazu, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz innych o profilu ogólnoakademickim związanych ze sztuką), zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury, w szczególności projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano-konserwatorskich, a także dla osób z wykształceniem ogólnoakademickim zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (pracownicy służb konserwatorskich, administracji publicznej i administratorzy zabytków).

Warunki kwalifikacji:

Podstawą przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać do 31.12.2018 r.

- osobiście w Zakładzie Konserwatorstwa UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, pokój 105

- korespondencyjnie na adres Wydział Sztuk Pięknych UMK,  ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń z dopiskiem “Studia podyplomowe w zakresie konserwacji i restauracji zabytków architektury”

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: zakladkonserwatorstwa@umk.pl

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, a całość studiów egzaminem i uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela).

Ilość miejsc ograniczona – ok. 60 miejsc

III. Kontakt

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK;
Wydział Sztuk Piękny,
ul. Sienkiewicza 30/32, 
87-100 Toruń

email: zakladkonserwatorstwa@umk.pl