Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

 Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Komisja przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 174 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.),
  • jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
  • oświadczenia kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania złożone przez kandydata (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego w ramach przewidzianych planem studiów na kierunku wychowanie fizyczne i sport; o posiadaniu umiejętności pływania; o braku przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej w basenie pływackim) - dotyczy kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne i sport. Oświadczenia osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia składa najpóźniej do dnia 10 września br. w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. UWAGA: wzory oświadczeń do pobrania  poniżej:

UWAGA

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

 

Dodatkowe informacje

Do dyplomu uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez uczelnię lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom ukończenia studiów. Dyplom uczelni wyższej musi być zalegalizowany, przetłumaczony i uznany w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim dyplomom. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce, w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 września br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.

 

 

Termin składania dokumentów

19.08.2020 (środa) - 21.08.2020 r. (piątek)

Adres przesłania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Komisja przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).


UWAGA!!!

Kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.