Zarejestruj się Zaloguj się
Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Bydgoszcz

 Wymagane dokumenty Bydgoszcz

UWAGA!!!  W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości dla kierunku lekarskiego, a dla pozostałych kierunków poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury” lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. jedną aktualną fotografię w wresji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy - nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i terapia zajęciowa.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 100 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.),
 4. jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
 5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy - nie dotyczy kandydatów na kierunek zdrowie publiczne.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na kierunki prowadzone w języku angielskim w Collegium Medicum składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał dokumentu do wglądu,
 4. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego - oryginał dokumentu do wglądu,
 5. jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
 6. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.