Zarejestruj się Zaloguj się
Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Bydgoszcz

 Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości dla kierunku lekarskiego, a dla pozostałych kierunków poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury” lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. jedną aktualną fotografię w wresji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy - nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i terapia zajęciowa.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 174 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 (z późn. zm.),
 4. jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
 5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy - nie dotyczy kandydatów na kierunek zdrowie publiczne.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na kierunki prowadzone w języku angielskim w Collegium Medicum składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał dokumentu do wglądu,
 4. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego - oryginał dokumentu do wglądu,
 5. jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
 6. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.