Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stosowanie priorytetów przy wyborze kierunków

Uniwersytet Mikołaja Kopernika stosuje w procesie rekrutacji tzw. system priorytetów.

UWAGA: Systemem priorytetów objęte są oddzielnie: wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz wszystkie kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, w poszczególnych turach rekrutacji.

Kandydat na studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków, ale przyjęty może być tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz na jeden kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

Po zapisaniu się na wybrane przez kandydata kierunki, należy ustawić je w kolejności priorytetowej, tzn. na pierwszym miejscu powinien być kierunek, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności, na drugim miejscu kierunek, na który kandydat chciałby być przyjęty w przypadku nieprzyjęcia na kierunek priorytetowy, itd.

Zmian w priorytetach na koncie IRK można dokonywać do ostatniego dnia zapisów w ramach danej tury rekrutacji.

Po tym terminie możliwość zmiany priorytetów w danej turze zostanie zablokowana.

 

UWAGA!!!

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne, które zapisały się na więcej niż jeden kierunek studiów stacjonarnych i zostały zakwalifikowane do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, składają wymagane dokumenty, aby uczestniczyć w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z rekrutacji na wszystkie kierunki studiów.

Osoby wpisane na listę rezerwową muszą złożyć jeden komplet wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z kierunku studiów (w przypadku wpisania tylko na listę rezerwową) albo ze wszystkich kierunków studiów (w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia).