Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Odbiór decyzji

Po zakończeniu rekrutacji (pierwszej lub drugiej tury) na koncie kandydata w systemie IRK zostanie zamieszczona decyzja o nieprzyjęciu (dla kandydatów nieprzyjętych na studia) lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów UMK (dla kandydatów przyjętych na studia). Dokumenty te podpisane są elektronicznie przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Można je pobrać z własnego konta jako plik pdf.

Decyzja o nieprzyjęciu na studia stanowi podstawę do złożenia odwołania do Rektora UMK.

Zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów UMK jest najważniejszym dokumentem administracyjnym jaki jest wystawiany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do momentu podjęcia studiów. Jeżeli zaświadczenie ma być przedłożone w urzędzie państwowym należy je wówczas do tego urzędu przesłać w wersji elektronicznej (nie drukowanej).

Kiedy na koncie kandydata zostanie umieszczony jeden z powyższych dokumentów, w zakładce „Powiadomienia” pojawi się informacja, że dokument jest gotowy do pobrania. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza tożsamość kandydata i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma.