Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: geografia i kształtowanie środowiska (s1)

Czym jest geografia i kształtowanie środowiska?

Interdyscyplinarne studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska łączą zagadnienia z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Pozwalają zrozumieć relacje jakie zachodzą między człowiekiem a przyrodą.

W trakcie 3 lat studiów studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności do analizowania i interpretowania w sposób kompleksowy procesów i zjawisk przyrodniczych oraz społecznych zachodzących w środowisku geograficznym. Potrafią wyjaśnić rozkład przestrzenny zjawisk przyrodniczych oraz różnych form działalności gospodarczej człowieka. Studia te przygotują absolwentów do rozwiązywania problemów współczesnego świata związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska, w którym bezpieczeństwo zasobów i systemów podtrzymujących życie jest zagrożone przez narastającą antropopresję.

W trakcie studiów znaczną część zajęć stanowią zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć komputerowych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informacji obrazowej. Studenci potrafią pozyskiwać, przetwarzać i wykorzystywać różnorodne dane przestrzenne, a także zdobywają umiejętności wykonywania zaawansowanych analiz. W programie studiów istotną część stanowią zajęcia terenowe w kraju i za granicą oraz praktyki w instytucjach zewnętrznych, podczas których studenci poznają specyfikę pozyskiwania danych o środowisku i społeczeństwie oraz stosują metody analizy danych, obsługują i wykorzystują aparaturę pomiarową i badawczą.

Po III semestrze studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

 • nauki o Ziemi i środowisku
 • geografia człowieka

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł licencjata.


Dlaczego warto studiować geografię i kształtowanie środowiska na UMK?

Geografia i kształtowanie środowiska na UMK to wyjątkowy, jedyny tego typu kierunek w Polsce odznaczający się:

 • bogatymi tradycjami - prowadzony jest przez największy ośrodek geograficzny w północnej Polsce,
 • bardzo urozmaiconym programem studiów łączącym zagadnienia przyrodnicze, społeczne i gospodarcze oraz elementy geoinformacji,
 • urynkowionymi efektami kształcenia,
 • możliwością działania w ramach różnych kół naukowych,
 • rozwojem praktycznych umiejętności w ramach laboratoriów, pracowni komputerowych, ćwiczeń terenowych,
 • możliwością odbycia praktyk w firmach i instytucjach zajmujących się tematyką geograficzną,
 • możliwością opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu,
 • wyjazdami na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwością studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

Do dyspozycji studentów są nowoczesne pracownie komputerowe z kilkudziesięcioma stanowiskami oraz zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej!

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwenci kierunku geografia i kształtowanie środowiska będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, a także mogą podejmować pracę w charakterze geoanalityka na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej oraz w służbach państwowych odpowiedzialnych za np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę jego zasobami, za badania opinii społecznych. Są dobrze przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych, krajowych i zagranicznych instytucjach monitorujących stan środowiska, firmach konsultingowych przygotowujących opracowania planistyczne (np. ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, audyty krajobrazowe), czy też w pracowniach geomarketingowych (np. studia lokalizacyjne) albo w firmach zajmujących się tworzeniem numerycznych opracowań tematycznych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Część studentów ma możliwość realizacji swoich pasji badawczych na Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (Stacja Polarna UMK Kaffioyra Spitsbergen).

Najlepsi studenci kończący kierunek mają możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Nasi studenci prężnie działają w Studenckim Kole Naukowym Geografów.

 

 

Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] [fot. WNoZiGP]