Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Chemistry (s2)

Czym jest chemia?

Chemia jest dyscypliną naukową skupiającą się na badaniu właściwości, struktury, składu oraz zmian materii na poziomie atomowym i molekularnym. Wykorzystuje metody i narzędzia zarówno z dziedziny nauk ścisłych, jak fizyka i matematyka, jak i nauk przyrodniczych, takich jak biologia czy geologia.

Kluczowym elementem chemii jako kierunku studiów jest również praca laboratoryjna, podczas której studenci mają możliwość przeprowadzania eksperymentów, prowadzenia badań i zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu chemika. Ponadto studia chemiczne pomagają studentom w rozwijaniu umiejętności analitycznego myślenia, dokonywania precyzyjnego pomiaru oraz rozwiązywania problemów, co sprawia, że kierunek ten jest atrakcyjny dla osób zainteresowanych nauką i technologią.


Dlaczego warto studiować chemię na UMK?

Studia drugiego stopnia na kierunku Chemistry, prowadzone w języku angielskim, zapewniają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia poprzez ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, koordynacyjnej, polimerów, biomedycznej, środowiska i bioanalityki, chemii żywności, kosmetyków, chemii teoretycznej, krystalochemii czy technologii chemicznej. Studenci nabywają umiejętności planowania i realizowania eksperymentów oraz analizowania wyników i danych literaturowych. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Walory te sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Studenci mają także możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Chemistry (in English)


Co po studiach drugiego stopnia na kierunku Chemistry?

Zdobyta interdyscyplinarna wiedza gwarantuje dobre przygotowanie do pracy w praktycznie wszystkich działach gospodarki związanych z chemią, począwszy od tradycyjnego przemysłu chemicznego, przez przemysł produkujący żywność, farmaceutyki czy kosmetyki, instytucje zajmujące się biotechnologią, aż po przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub produkcją zielonej energii. W instytucjach tych absolwent kierunku chemia może zajmować się wdrażaniem i nadzorem procesów technologicznych, pracą w jednostkach badawczo-rozwojowych, diagnostyką i kontrolą jakości oraz zadaniami administracyjnymi.

Otrzymane wykształcenie jest świetnym punktem wyjściowym do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych, na przykład w zakresie ekonomii, administracji czy nauczania chemii. Absolwenci mogą też podjąć pracę naukową lub dalsze kształcenie w szkołach doktorskich w kraju i za granicą.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Studenckie Koło Naukowe Chemików

fot. Andrzej Romański

Studenckie Koło Naukowe Chemików jest pierwszym kołem naukowym powołanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – działa od 1946 roku. Przewinęło się przez nie wiele pokoleń entuzjastów chemii. Dziś członkowie koła prowadzą badania naukowe, których wyniki publikują i prezentują na konferencjach, ale również zajmują się popularyzacją chemii: prowadzą warsztaty dla młodzieży oraz pokazy doświadczeń chemicznych np. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki lub Drzwi Otwartych Wydziału. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów Chemicznych FePoCh.

W Studenckim Kole Naukowym Chemików jest miejsce również dla Ciebie!

Pokazy doświadczeń chemicznych podczas Drzwi Otwartych Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. A. Romański] Chemia - studia w języku angielskim [fot. A. Romański]