Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia (s2)

Czym jest chemia?

Podstawową zaletą chemii jest jej nowoczesność i uniwersalność oraz to, że chemia i studia chemiczne to przede wszystkim praktyka i konkretne umiejętności.

 

 


Dlaczego warto studiować chemię na UMK?

Studia drugiego stopnia na kierunku chemia zapewniają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia poprzez ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, koordynacyjnej, polimerów, biomedycznej, środowiska i bioanalityki, chemii żywności, kosmetyków, chemii teoretycznej, krystalochemii czy technologii chemicznej. Studenci nabywają umiejętności planowania i realizowania eksperymentów oraz analizowania wyników i danych literaturowych. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Walory te sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Studenci mają także możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.


Co po studiach na kierunku chemia?

Zdobyta interdyscyplinarna wiedza gwarantuje dobre przygotowanie do pracy w praktycznie wszystkich działach gospodarki związanych z chemią, począwszy od tradycyjnego przemysłu chemicznego, przez przemysł produkujący żywność, farmaceutyki czy kosmetyki, instytucje zajmujące się biotechnologią, aż po przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub produkcją zielonej energii. W instytucjach tych absolwent kierunku chemia może zajmować się wdrażaniem i nadzorem procesów technologicznych, pracą w jednostkach badawczo-rozwojowych, diagnostyką i kontrolą jakości oraz zadaniami administracyjnymi.

Otrzymane wykształcenie jest świetnym punktem wyjściowym do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych, na przykład w zakresie ekonomii, administracji czy nauczania chemii. Absolwenci mogą też podjąć pracę naukową lub dalsze kształcenie w szkołach doktorskich w kraju i za granicą.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh]