Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: archeologia (s2)

Dlaczego warto wybrać archeologię na UMK w Toruniu?

Studia licencjackie to dopiero wstęp do archeologii. Jeśli jesteś gotowy na więcej, na pogłębienie wiedzy archeologicznej oraz zdobycie umiejętności koniecznych do samodzielnego wykonywania zawodu archeologa, to zachęcamy do dalszej edukacji i podjęcia współpracy z nami w ramach studiów magisterskich. Tym, którzy nie mieli okazji spotkać się z archeologią podczas studiów licencjackich, umożliwiamy udział w zajęciach wyrównawczych, aby mieli szansę poznać podstawy archeologii, zwłaszcza kwestie dotyczące metodyki badań terenowych.

Absolwenci archeologii opowiadają:


Co na studiach?

 • Studia archeologiczne to dwustopniowy program dydaktyczny: trzyletni licencjacki oraz dwuletni magisterski; studia magisterskie przygotują Cię do kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.
 • Na studiach magisterskich uzyskasz pogłębioną i specjalistyczną wiedzę archeologiczną w zakresie wszystkich okresów dziejów (prahistoria, czasy antyczne, średniowiecze i nowożytność) oraz w ramach powiązanych z nimi bloków tematycznych odnoszących się przekrojowo do budownictwa i architektury, dawnych technologii czy obrzędów pogrzebowych; dodatkowo – wybierając jedną z trzech specjalności, poświęconych archeologii stanowisk podwodnych i podmokłych, ochronie dziedzictwa archeologicznego lub archeologii środowiskowej – uzyskasz właściwe kompetencje i umiejętności cenione na nowoczesnym rynku pracy, a także pomocne w rozwoju dalszej kariery naukowej.
 • Ponadto udoskonalisz warsztat archeologa, uczestnicząc po pierwszym roku w obowiązkowych ćwiczeniach terenowych – wykopaliskach na wybranym przez ciebie stanowisku.
 • Na zajęciach pogłębisz wiedzę słuchając wykładów, utrwalisz ją i sprawdzisz podczas dyskusji na konwersatoriach, a na zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniach terenowych udoskonalisz umiejętności praktyczne.
 • Masz możliwość prowadzenia własnych badań, inicjowania i kierowania działaniami studenckich kół naukowych, a tym samym realizacji własnych projektów badawczych, prowadzenia prac eksperymentalnych (m.in. w zakresie tzw. żywej archeologii); dodatkowo współuczestniczysz w organizacji warsztatów i konferencji naukowych, a mając do dyspozycji wsparcie naukowe wykładowców oraz finansowe uczelni, możesz projektować i realizować badania, wyjazdy naukowe czy publikacje w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.
 • Studiując archeologię w naszym Instytucie sam decydujesz o rozwoju i dalszej ścieżce kształcenia poprzez wybór specjalności, która da ci wiedzę i umiejętności praktyczne zgodne z Twoimi zainteresowaniami, a także ułatwiające start w życiu zawodowym.
 • Ponadto masz możliwość dodatkowego pogłębienia wiedzy w ramach trzyletnich studiów w tzw. blokach kompetencyjnych – integrujących wiedzę tematyczną z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, otrzymując po ukończeniu certyfikat.
 • Studia archeologiczne to również okno na świat, swoje zainteresowania naukowe i badawcze zrealizujesz poprzez współpracę z pracownikami Instytutu, biorąc udział w studenckich wyjazdach naukowych oraz podejmując studia na uczelniach zagranicznych (program Erasmus+) i krajowych (program MOST).
 • Swoją karierę naukową będziesz rozwijał włączając się w projekty badawcze oraz uczestnicząc w autorskim przygotowaniu publikacji naukowych. Będąc studentem archeologii na UMK, jednej z najlepszych uczelni w Polsce, masz gwarancję uzyskania wykształcenia o wysokich kompetencjach, poszerzonych o wybraną specjalność, których jakość potwierdziła prestiżowa Polska Komisja Akredytacyjna.

Co po studiach?

Kończąc studia otrzymasz dyplom magistra archeologii uprawniający do pracy w zawodzie oraz wpis potwierdzający ukończenie studiów w zakresie wybranej specjalności:

 • archeologii stanowisk podwodnych i podmokłych,
 • ochrony dziedzictwa archeologicznego,
 • archeologii środowiskowej,

realizowanych wyłącznie w naszym Instytucie. Swój dyplom możesz wzbogacić certyfikatem potwierdzającym ukończenie dodatkowego bloku kompetencyjnego.

Jako absolwent archeologii możesz kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej lub podjąć pracę zawodową. Uzyskasz odpowiednie kwalifikacje, żeby prowadzić własną firmę – tak jak zrobiło wielu twoich poprzedników, znajdziesz pracę w instytucjach kultury, muzeach, na uczelniach wyższych, a nawet w Polskiej Akademii Nauk, wszędzie tam, gdzie przydatna będzie wiedza specjalistyczna, a także nabyte podczas studiów kompetencje społeczne, w tym umiejętność pracy organizacyjnej i pracy w zespole, niezwykle wysoko cenione na obecnym rynku pracy.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Instytut Archeologii w liczbach

 • Kadrę Instytutu Archeologii tworzy zespół pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz inżynieryjno-technicznych.
 • W Instytucie działają cztery katedry, w tym trzy sprofilowane według kryterium kulturowo-chronologicznego: Katedra Prahistorii, Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych oraz Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka zajmująca się badaniami najstarszych dziejów człowieka oraz relacjami człowieka i środowiska w przeszłości.
 • W ramach Instytutu funkcjonują, wyposażone w nowoczesne instrumenty i narzędzia analityczne, trzy specjalistyczne laboratoria: Traseologii, Bioarcheologiczne oraz Dokumentacji, Konserwacji i Gromadzenia Zabytków Archeologicznych (zajmujące się między innymi konserwacją ceramiki, metalu drewna, skór i tkanin pozyskiwanych w trakcie prowadzonych przez pracowników badań archeologicznych, a także ich ekspozycją).
 • Instytut dysponuje gabinetem map oraz zasobną biblioteką liczącą ponad 30 000 woluminów, na bieżąco uzupełnianą najnowszymi wydawnictwami naukowymi oraz wygodną czytelnią z 40 miejscami.
 • Zaplecze dydaktyczne tworzą dwie duże sale wykładowe, pięć mniejszych sal ćwiczeniowych i cztery laboratoryjne, sala komputerowa oraz Gabinet Zabytków prezentujący bogate kolekcje przedmiotów pochodzących z badań prowadzonych przez pracowników Instytutu.
 • Na terenie Instytutu funkcjonuje plenerowa ekspozycja kopii obiektów zabytkowych z różnych epok pradziejowych i wczesnohistorycznych, tzw. miniskansen, w którym organizowane są eksperymentalne warsztaty w ramach tzw. żywej archeologii, na przykład wytwarzanie naczyń ceramicznych, produkcja metalurgiczna i obróbka kowalska, wytwórczość w drewnie, a także wędzenie mięsa, pędzenie dziegciu, a nawet prowadzenie upraw doświadczalnych.
 • Instytut wyposażony jest również w magazyn zbiorów muzealnych, w którym zgromadzono ponad 2 miliony źródeł archeologicznych o niepowtarzalnej wartości naukowej.
 • W instytucie zgromadzone zostały bogate zbiory materiałów porównawczych z dziedziny nauk biologicznych (roślinne i zwierzęce) wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu należy do prestiżowego grona 10 uczelni badawczych w Polsce, na których jest realizowany program „inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). W Instytucie Archeologii w ramach tego programu działają interdyscyplinarne zespoły naukowe, w których wspólnie pracują nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci.Galeria zdjęć

archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH]