COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika (n2)

Czym jest pedagogika?

W XXI wieku stoimy w Polsce, Europie i na świecie wobec wyzwań cywilizacyjnych wyzwolonych przez gwałtowne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe i medyczne.

Tym istotniejsze staje się pytanie: co może zrobić człowiek, który stoi wobec tych wyzwań? W poszukiwaniu odpowiedzi istotna rola przypada naukom humanistycznym i społecznym, a szczególnie pedagogice. Zwłaszcza, że gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie z sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak i zagrożenia.

Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka.

Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia na kierunku pedagogika – wymiar osobisty. Dzięki zasobowi wiedzy, umiejętności wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich, bycia twórczym i aktywnym – możemy kształtować samych siebie. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki i kreatywności.

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:

  1. Opieka i wsparcie społeczne (warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku)
  2. Pedagogika sądowniczo-penitencjarna (warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku)
  3. Komunikacja społeczna i media (warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku)
  4. Resocjalizacja z profilaktyka społeczną (warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku)
  5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień (warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku)
  6. Wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o szczególnych potrzebach (warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na kierunku lub specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Specjalność wybiera się na pierwszym roku studiów. Kształcenie na danej specjalności rozpoczyna się od drugiego semestru studiów w przypadku, gdy zarejestruje się na nią co najmniej 25 osób.


Dlaczego warto studiować pedagogikę na UMK?

Tradycja i nowoczesność

Pedagogika na UMK powołana została wraz z początkiem istnienia uczelni, a nabór na studia pedagogiczna odbywa się nieprzerwanie od roku 1973. Pedagogika, jako dyscyplina naukowa oraz jako kierunek studiów, ciągle się rozwija i dynamicznie reaguje na współczesne potrzeby edukacyjne.

Istnieje możliwość wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

 


Co po studiach?

specjalność: opieka i wsparcie społeczne

Studia przygotowują studentów do pełnienia m.in. takich funkcji społecznych jak: wychowawca w instytucjonalnych placówkach opieki, asystent rodzinny, opiekun w domach pomocy społecznej i hospicyjnej, animator form opieki w środowisku lokalnym, pracownik świetlic środowiskowych, oraz przygotowuje do pracy w poradniach rodzinnych. Absolwenci mogą pracować jako asystent rodziny i w poradniach rodzinnych na stanowisku doradcy. Mogą również pełnić funkcje wychowawcy w domach pomocy społecznej, hospicjach, mogą sami być rodzicami zastępczymi oraz prowadzić rodzinne domy dziecka.

specjalność: pedagogika sądowniczo-penitencjarna

Studia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do diagnozowania, projektowania, organizowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej w odniesieniu do grup i jednostek. Absolwenci mogą być zatrudnieni w dziale penitencjarnym jako kurator sądowy dla nieletnich lub kurator sądowy dla dorosłych oraz jako pracownik placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich.

specjalność: komunikacja społeczna i media

Studia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru technologii informacyjnej, pedagogiki medialnej oraz pedagogiki kognitywistycznej niezbędnych do wykorzystywania w pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, organach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach komercyjnych związanych z mediami. Dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie wykorzystania współczesnych mediów i technologii informacyjnej w szeroko rozumianej edukacji oraz ich funkcjonowania w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Studia przygotowują studentów, którzy mogą być zatrudnieni jako wychowawcy w placówkach: wsparcia dziennego (środowiskowe świetlice terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej), opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i śledczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych.

specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień

Studia dają absolwentowi kompetencje do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i u kresu życia. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pełnieniu funkcji pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i profilaktyka uzależnień. Posiadają umiejętność opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych; inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz w takich instytucjach, jak: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, wioski dziecięce, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-adopcyjne; w asystenturze rodziny. Posiadają także umiejętność konstruowania projektów opieki skierowanej do grup dzieci i młodzieży pozostającej bez rodziców, grupy pomocniczej dla wsi, wyciągania ludzi z bezdomności, zagospodarowywania czasu wolnego.

specjalność: wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o szczególnych potrzebach

Specjalność adresowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia drugiego stopnia mają na celu poszerzenie bazy humanistycznej i społecznej przyszłych pedagogów, zwłaszcza rozszerzenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu planowania pracy nauczyciela, współczesnych innowacji wczesnoszkolnych i przedszkolnych, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program obejmuje także przedmioty z zakresu kodowania i programowania w edukacji wczesnej. Absolwenci zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, poznają zasady pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym metody pracy z dzieckiem zdolnym, a także z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), poznają możliwości swojego dalszego rozwoju zawodowego i samodzielnego rozwijania kompetencji, zdobędą teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w planowaniu i przeprowadzaniu projektów edukacyjnych z dziećmi.


Dodatkowa aktywność

Chcesz przekonać się, jak wiele aktywności jest podejmowanych na kierunku Pedagogika w IP WFiNS UMK w Toruniu? Wejdź na naszą stronę i inne zamieszczone poniżej linki:

UNI-KOMP-AS

UNI-KOMP-AS 2

Agresja realna i wirtualna – zjawisko, skutki, zapobieganie – kurs e-learning

Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Dziesięciolecie PKS-u!