Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika (s2)

Czym jest pedagogika?

Pedagogika jest nauką teoretyczną i praktyczną. Odpowiada na pytania, jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i społeczeństwa. Pedagogika to kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych, dlatego wśród przedmiotów nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii czy nowoczesnych technologii.

 


Co wyróżnia pedagogikę na UMK?

 • Studiowanie na uczelni badawczej.
 • Program studiów i specjalizacji umożliwiający badania naukowe i zdobywanie kompetencji zawodowych.
 • Uzyskanie przygotowania pedagogicznego na każdej specjalności na studiach pierwszego stopnia.
 • Bezpośredni kontakt z profesjonalną, przyjazną studentom kadrą nauczycieli akademickich oraz współpracujących z Instytutem Nauk Pedagogicznych osób z praktyki pedagogicznej.
 • Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
 • Duży wybór projektów, warsztatów, konferencji i kół naukowych adresowanych do studentów.
 • Możliwość udziału w międzynarodowych kursach, wymianach studenckich i szkoleniach.
 • Możliwość nabycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk i projektów w instytucjach współpracujących z Instytutem Nauk Pedagogicznych.
 • Prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Pedagogów posiadające różne sekcje.
 • Biblioteka Główna UMK i biblioteki wydziałowe z bardzo bogatym zbiorem woluminów, czasopism i baz.

Specjalności – co po studiach?

Na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika są trzy specjalności:

1. pedagogika penitencjarna z readaptacją społeczną przygotowuje studentów do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, Policyjne Izby Dziecka) i penitencjarnych (zakłady karne, areszty śledcze) podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości. Studia te przygotowują także do pracy z podopiecznymi w warunkach wolnościowych, na przykład jako asystent rodziny. Zakres realizowanych przedmiotów pozwala uzyskać kwalifikacje i umiejętności w zakresie interwencji resocjalizacyjnej prowadzone w środowisku zamkniętym i otwartym, które umożliwią pracę z nieletnimi, młodocianymi, a w szczególności z dorosłymi podopiecznymi wymagającymi stosowania wobec nich szczególnych form, metod i strategii oddziaływań. Studia na wspomnianej specjalności stanowić mogą kontynuację i merytoryczne uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie studiów I stopnia na specjalnościach: resocjalizacja z kryminologią, praca socjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

2. pedagogika szkolna z elementami socjoterapii – zakres specjalności został opracowany, aby poszerzyć i uzupełnić spektrum kompetencji uzyskanych przez absolwentów studiów pierwszego stopnia. Zakres przedmiotów realizowanych w ramach specjalności pozwala na pogłębienie specjalistycznej wiedzy oraz nabycie m.in. kompetencji w zakresie:

 • diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu młodzieży,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych w szkole (np. ponadpodstawowej) w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,
 • inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, a także innych form pomocy w środowisku szkolnym lub pozaszkolnym.

Ukończenie specjalności, przy spełnieniu warunków określonych w obowiązujących aktach prawnych, wyposaży studentów w kwalifikacje do pełnienia obowiązków pedagoga w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci tej specjalności będą się legitymować przygotowaniem do skutecznego funkcjonowania w dynamicznych realiach obecnego rynku pracy i życia społecznego, w tym twórczej pracy nad własnym rozwojem i etycznego postępowania.

3. edukacja na odległość ma przygotować studentów do samodzielnego tworzenia wysokiej jakości kursów i szkoleń e-learningowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas studiów przekazana zostanie kompleksowa i zaawansowana wiedza na temat instruktażowego projektowania i realizacji szkoleń oraz metodyki kształcenia na odległość. Rozwijane będą umiejętności w zakresie obróbki grafiki komputerowej, filmów, tworzenia animacji, zasobów typu scorm, prowadzenia internetowego serwisu edukacyjnego, systemów do szkoleń synchronicznych. W kształceniu nacisk kładziony będzie na pedagogiczne uwarunkowania edukacji na odległość oraz na metodykę i dydaktykę prowadzonych działań.

Decyzja o uruchomieniu specjalności zależy od liczby osób, które zapiszą się na daną specjalność.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowa aktywność

Chcesz przekonać się, jak wiele aktywności jest podejmowanych na kierunku pedagogika w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu? Wejdź na naszą stronę i inne zamieszczone poniżej linki:

UNI-KOMP-AS

UNI-KOMP-AS 2

Agresja realna i wirtualna – zjawisko, skutki, zapobieganie – kurs e-learning

Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Dziesięciolecie PKS-u!