COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika specjalna (s2)

Czym jest pedagogika specjalna?

Pedagogika specjalna to przede wszystkim przestrzeń gdzie każdy, dla którego liczy się dobro drugiego człowieka jest w stanie znaleźć swoje miejsce dla działalności nie tylko naukowej, ale również praktycznej. Pedagogika specjalna to kierunek studiów, na którym student może realizować własne przedsięwzięcia naukowe i praktyczne.


Dlaczego warto studiować pedagogikę specjalną na UMK?

Jeżeli interesuje Cię praca z drugim człowiekiem – to studia dla Ciebie.

Pedagogika specjalna to kierunek, gdzie razem z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową poznasz możliwości pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju. Zajęcia dydaktyczne oparte są zarówno na teorii, jak i praktyce, a studenci naszego kierunku mają możliwość realizowania praktyk oraz wolontariatu w wielu specjalistycznych instytucjach. Pedagogika specjalna to kierunek, gdzie możesz nauczyć się, jak profesjonalnie udzielać wsparcia tym, którzy tego potrzebują, a dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych.

 

 

W ramach kierunku oferowane są trzy specjalności:

 • doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne
 • terapia i opieka nad osobami ze spektrum autyzmu
 • terapia pedagogiczno-wspomagająca

Co po studiach?

specjalność: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne

Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia tej specjalności jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w obszarze konsultingu zawodowego (doradztwa zawodowego) dla osób pełnosprawnych i rehabilitacyjnego udzielanego osobom z różnym typem niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich środowisku rodzinnemu. Ponadto specjalność przygotowuje do realizacji wysoce specjalistycznych i profesjonalnych działań doradczych w kwestii diagnostyki możliwości i preferencji edukacyjno-zawodowych oraz opieki nad osobą niepełnosprawną w poszukiwaniu pracy i zatrudnieniu oraz w adaptacji do stanowiska pracy wobec osób uzyskujących zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w specjalnych zakładach przeznaczonych dla ludzi z niepełnosprawnością (np. zakłady aktywizacji zawodowej). Podczas studiów student uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób pełnosprawnych i dodatkowo rehabilitacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych. Program studiów realizowany jest w oparciu o kadrę jednego z najlepszych wydziałów pedagogiki w Polsce, jak również pracowników innych wydziałów UMK oraz specjalistów-praktyków.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, na stanowisku doradcy zawodowego, w tym:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, np. w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych
 • w ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • instytucjach opieki, np. domach pomocy społecznej
 • wychowania, resocjalizacji i rehabilitacji, np. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • warsztatach terapii zajęciowej; instytucjach samorządowych, np. powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych, np. fundacjach i stowarzyszeniach
 • centrach szkoleniowych i firmach szkoleniowo-doradczych
 • poradniach specjalistycznych, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • instytucjach opieki, np. domach pomocy społecznej
 • wychowania, resocjalizacji i rehabilitacji, np. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • instytucjach samorządowych, np. powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych, np. fundacjach i stowarzyszeniach
 • centrach szkoleniowych i firmach szkoleniowo-doradczych

Instytucje, w których absolwent może zająć stanowisko doradcy zawodowego podlegają m.in. resortowi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwu Sprawiedliwości.

 

specjalność: terapia i opieka nad osobami ze spektrum autyzmu

Specjalność ta pozwala uzyskać kompetencje w zakresie opieki, nauczania, wychowywania osób z Zespołem Spektrum Autyzmu (ZSA) na różnych etapach edukacyjnych (uczniów). Przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej, jak również do wspomagania rozwoju osób z ZSA (w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi).

Absolwenci tej specjalności, którzy ukończyli także studia I stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej, mogą pracować w placówkach kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych:

 • przedszkolach ogólnodostępnych
 • przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • przedszkolach integracyjnych
 • przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi
 • przedszkolach specjalnych
 • innych formach wychowania przedszkolnego
 • szkołach ogólnodostępnych
 • szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • szkołach integracyjnych
 • szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, szkołach specjalnych, w tym w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych
 • ośrodkach dla osób z autyzmem

Mogą prowadzić zajęcia edukacyjne (po profilu nauczycielskim - w szkołach ogólnodostępnych jako np. nauczyciel wspomagający) oraz opiekuńczo-wychowawcze (jako pomoc nauczyciela tzw. "cień", rewalizator, terapeuta).

 

specjalność: terapia pedagogiczno-wspomagająca

Specjalność terapia pedagogiczno-wspomagająca wyposaża absolwenta w kompetencje w zakresie nauczania, wychowywania i opieki w pracy z osobami z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności (jednorodne i sprzężenia), na różnych etapach edukacyjnych.

Absolwenci tej specjalności, którzy ukończyli także studia I stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej, mogą pracować w placówkach kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych:

 • przedszkolach ogólnodostępnych
 • przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • przedszkolach integracyjnych
 • przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi
 • przedszkolach specjalnych
 • innych formach wychowania przedszkolnego
 • szkołach ogólnodostępnych
 • szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • szkołach integracyjnych
 • szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi
 • szkołach specjalnych, w tym w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych

Mogą ponadto podejmować działania ukierunkowane na pracę rewalidacyjną, korekcyjno-wychowawczą - jako prowadzący terapię pedagogiczną, terapię ogólnorozwojową i wspomagającą.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP]